Tag Archive: Eco-Town

Apr
20

อีโคทาวน์ เมืองนิเวศสู่สังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์อย่างมากมายโดยเฉพาะภายหลังการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำที่ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การแบ่งงานกันทำ(Division of Labor)  และการผลิตขนาดใหญ่(Mass Production) รวมทั้งการเดินหน้าสู่ทุนนิยมทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับวัตถุและเงินตราผนวกเข้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำลายพรมแดนระหว่างชาติต่างๆ

Dec
16

แผนอีโคทาวน์ของแต่ละท้องถิ่น

แผนอีโคทาว์นของแต่ละท้องถิ่นที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางนั้นจะแตกต่างกันไปตามบริบทของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละท้องถิ่นโดย เมจิ ยาสุฮิโร และ ฮิโรมิ ( Meiji, Yasuhiro, and Hiromi 2004) ได้จำแนกประเภทของอีโคทาวน์ออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ

Dec
16

แนวทางการพัฒนาอีโคทาวน์ในญี่ปุ่น

แนวทางการพัฒนาอีโคทาวน์ในญี่ปุ่นนั้นได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่สำคัญ ได้แก่       รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น คนในท้องถิ่นหรือชุมชนและองค์กรเอกชน บริษัทเอกชน และ         สถาบันการศึกษา

Dec
16

ความเป็นมาของอีโคทาวน์ในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาประเทศหนึ่งในโลกที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจโดยแม้ญี่ปุ่นจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่แพ้สงครามแต่สิ่งที่ทำให้ชาวโลกยอมรับก็คือความสามารถของญี่ปุ่นในการฟื้นฟูประเทศได้อย่างดียิ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา

Dec
16

อีโคทาวน์ เมืองนิเวศน์สู่สังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์อย่างมากมายโดยเฉพาะภายหลังการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำที่ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การแบ่งงานกันทำ(Division of Labor)  และการผลิตขนาดใหญ่ (Mass Production) รวมทั้งการมุ่งเน้นด้านทุนนิยมทางเศรษฐกิจ