Tag Archive: อุบัติภัยจากวัตถุเคมี

Jun
09

อุบัติภัยจากวัตถุเคมี

                จากการศึกษาพบว่ามีอุบัติภัยจากวัตถุเคมีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง จำนวนมาก วัตถุเคมีที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟ/น้ำมัน แอมโนเนีย ด่างเข้มข้น ไนโตรเจน กรด ก๊าซพิษจากกรด และอื่นๆ สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย กากของเสีย และสารเคมีอื่น ๆ ดังข้อมูลสรุปตามตาราง อย่างไรก็ตามเมื่อดูจำนวนอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 30 ปี มีการจดบันทึกที่เป็นทางการเพียง 37 ราย แต่เมื่อดูรายละเอียดผลเสียหายยังอยู่ในระดับต่ำ และไม่ร้ายแรง ซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีความรุนแรง 

Jun
05

อุบัติภัยจากวัตถุเคมีบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง

อุบัติภัยจากวัตถุเคมีบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง