Tag Archive: หน่วยงาน

Sep
10

MOU มาบตาพุด แสงที่ปลายอุโมงค์ของคนระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ได้ร่วมมือกับอีก 6 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่มาบตาพุด โดยมี ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการแผนงาน นสธ. เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว