Tag Archive: ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น

Jun
07

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จ้ากัด (มหาชน) ข้อมูลทั่วไป -มาตรการลด และควบคุมสาร TVOC -ข้อมูลการขนถ่านผลิตภัณฑ์ประเภทน้้ามันเบา -การจัดท้าบัญชีTVOC -ข้อมูลการหยุดกระบวนการผลิตฉุกเฉิน -แผนการหยุดซ่อมบ้ารุงรักษาถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ -ขั้นตอนการหยุดซ่อมบ้ารุงรักษาถัง download

Jun
06

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น  จำกัด (มหาชน) download