Tag Archive: ชุมชนมาบยา

Apr
27

ชุมชนมาบยา

ข้อมูลทั่วไป 1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ทิศเหนือ               ติดต่อกับ               ชุมชนบ้านบน ทิศใต้                      ติดต่อกับ             ชุมชนบ้านพลง ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ               ชุมชนวัดมาบตาพุด ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ               ชุมชนห้วยโป่งใน