Jun
09

จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ และทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2552

Read the rest of this entry »

Jun
09

จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ และทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2548 – 2552

Read the rest of this entry »

Jun
09

เนื้อที่ ระยะทางจากอำเภอถึงจังหวัด และจำนวนเขตการปกครอง จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2552

Read the rest of this entry »

Jun
09

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ภาค และจังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552

Read the rest of this entry »

Jun
09

ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2548 – 2552

Read the rest of this entry »

Jun
09

จำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน

Read the rest of this entry »

Jun
09

จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 – 2552

Read the rest of this entry »

Jun
09

จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง (C00-D09) ที่มารับบริการ ปีงบประมาณ 2549 – 2553

Read the rest of this entry »

Jun
09

อุบัติภัยจากวัตถุเคมี

                จากการศึกษาพบว่ามีอุบัติภัยจากวัตถุเคมีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง จำนวนมาก วัตถุเคมีที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟ/น้ำมัน แอมโนเนีย ด่างเข้มข้น ไนโตรเจน กรด ก๊าซพิษจากกรด และอื่นๆ สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย กากของเสีย และสารเคมีอื่น ๆ ดังข้อมูลสรุปตามตาราง อย่างไรก็ตามเมื่อดูจำนวนอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 30 ปี มีการจดบันทึกที่เป็นทางการเพียง 37 ราย แต่เมื่อดูรายละเอียดผลเสียหายยังอยู่ในระดับต่ำ และไม่ร้ายแรง ซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีความรุนแรง 

Read the rest of this entry »

Jun
09

การแก้ปัญหามลพิษที่มาบตาพุด ของภาคเอกชน

การแก้ปัญหามลพิษที่มาบตาพุด ของภาคเอกชน

             เขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้นจึงมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ท่าเรือน้ำลึก จากเงินลงทุนจำนวนมากของภาครัฐ ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติ จำนวนโรงงานในเขตมาบตาพุด และประชากรที่เข้ามาทำงาน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็นต้นมา กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้เรียกร้อง จนรัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ และได้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหามลพิษ และสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจัง

Read the rest of this entry »

Jun
09

โรงงานที่ส่งแผนการลดมลพิษประเภทต่างๆ

Read the rest of this entry »

Jun
09

แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด (เพิ่มเติม)

แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด (เพิ่มเติม) 

             คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดเพิ่มเติม ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 255.72565 ล้านบาท จากงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดทำรายละเอียดโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง โครงการแก้ไขปัญหาจำนวน 15 โครงการ แสดงในตารางที่ 1

Read the rest of this entry »

Jun
09

รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามาบตาพุด

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง โดยขาดการควบคุมการปล่อยมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล ประกอบกับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมจากในระยะแรกปี พ.ศ. 2527 ที่มีการเวนคืนที่ดินประมาณ 8,000 ไร่ (เป็นท่าเรือน้ำลึกและพื้นที่อุตสาหกรรมประมาณ 6,500 ไร่ และเป็นพื้นที่พักอาศัยประมาณ 1,500 ไร่) จนกระทั่งผังเมืองรวมมาบตาพุด พ.ศ. 2546 มีการกำหนดพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมประมาณ 44,000 ไร่ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จริงประมาณ 19,000 ไร่ โดยมีการเปลี่ยนการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยให้เป็นประเภทอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ซึ่งเดิมเคยกำหนดเป็นเขตกันชนในมาบตาพุดหายไป นำไปสู่ปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม อุบัติภัยจากการรั่วไหลของสารเคมี การขาดความเชื่อมั่นของประชาชน และการยื่นฟ้องของภาคประชาชนต่อศาลปกครอง ปัจจุบันพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ประสบปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกายภาพ ที่สำคัญดังนี้
Read the rest of this entry »

Jun
09

สรุปมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด

Read the rest of this entry »

Jun
09

ขยะกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

ขยะกับการเติบโตของอุตสาหกรรม
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงส่งผลให้การผลิตขยายตัวเท่านั้นหากแต่ยังส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคด้วยเช่นกันแม้การขยายตัวดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการดารงชีวิตมากขึ้นก็ตามแต่ปัญหาสาคัญที่ตามมาพร้อมกับการขยายตัว
download

Older posts «

» Newer posts