สถานที่สำคัญในชุมชน

วัด

View page »

สถานศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาในเทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงเรียน จำนวน ชื่อ สังกัดเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา 7 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนวัดโขดหิน โรงเรียนวัดมาบชลูด โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สังกัดกรมสามัญศึกษา   2 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียนมณีวรรรณวิทยา โรงเรียนวุฒินันท์ โรงเรียนศิริพรระยอง สังกัดกรมอาชีวศึกษา   2 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบชลูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมาบตาพุดชุมชนมาบข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตากวน รวม 20  

View page »

สาธารณสุข

สาธารณสุข  สถานบริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีทั้งหมด 27 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คลินิก 16 แห่ง คลินิกทันตแพทย์ 3 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 5 แห่ง สถานีอนามัยมาบตาพุด 1 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงพยาบาล  ชื่อ จำนวน จำนวนเตียง รัฐบาล โรงพยาบาลมาบตาพุด 1 30 เอกชน โรงพยาบาลมงกุฎระยอง  1 100 คลินิก   16   คลินิกทันตแพทย์   3   ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  – ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม – ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน – ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก – ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่า – ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน 5 …

View page »

อื่น ๆ

View page »

Leave a Reply