ข้อมูลชุมชน

รายละเอียดประชากร ชุมชน จำนวน 33 ชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด ข้อมูล ณ มกราคม 2553

ชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย หญิง
ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน 1,080 1,341 732 609
ชุมชนบ้านพลง 203 909 461 448
ชุมชนวัดมาบตาพุด 1,933 2,314 1,129 1,185
ชุมชนมาบยา 357 1,376 709 667
ชุมชนอิสลาม 674 1,358 680 678
ชุมชนบ้านบน 1,401 1,458 729 729
ชุมชนบ้านล่าง 2,299 2,710 1,414 1,296
ชุมชนมาบข่า -มาบใน 807 1,140 581 559
ชุมชนเนินพยอม 649 1,391 720 671
ชุมชนหนองแฟบ 255 1,280 635 645
ชุมชนโขดหิน 3,477 4,273 2,201 2,072
ชุมชนเกาะกก – หนองแตงเม 407 1,044 519 525
ชุมชนคลองน้ำหู 162 590 297 293
ชุมชนกรอกยายชา 329 672 347 325
ชุมชนวัดโสภณ 264 1,419 752 667
ชุมชนหนองน้ำเย็น 209 811 400 411
ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 1,925 2,242 1,132 1,110
ชุมชนสำนักกะบาก 368 522 244 278
ชุมชนตากวน – อ่าวประดู่ 350 2,067 1,061 1,006
ชุมชนเขาไผ่ 1,010 1,299 694 605
ชุมชนหนองบัวแดง 515 959 505 454
ชุมชนซอยประปา 249 1,092 528 564
ชุมชนตลาดห้วยโป่ง 1,488 1,725 878 847
ชุมชนมาบชลูด 531 2,301 1,164 1,137
ชุมชนห้วยโป่งใน 1 972 1,281 614 667
ชุมชนห้วยโป่งใน 2 1,508 1,975 1,016 959
ชุมชนห้วยโป่งใน – สะพานน้ำท่วม 689 1,224 638 589
ชุมชนหนองหวายโสม 788 1,189 580 609
ชุมชนชากลูกหญ้า 598 2,683 1,400 1,283
ชุมชนซอยคีรี 173 744 393 351
ชุมชนตลาดมาบตาพุด 1,299 2,536 1,071 1,465
ชุมชนเจริญพัฒนา 136 659 329 330
ชุมชนเกาะกก 212 677 354 323
รวมทั้งสิ้น 27,317 49,261 24,907 24,354

หมายเหตุ * จำนวนครัวเรือนไม่รวมบ้านเช่าที่มีบ้านเลขที่แต่ไม่มีผู้อยู่อาศัย

รายชื่อประธานชุมชนและเบอร์โทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ที่ ชุมชน ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์
1 ชุมชนวัดมาบตาพุด นายจักรพงษ์  ชลศรานนท์ 081-3441888,086-3404884
2 ชุมชนบ้านบน นายสมัย  ผ่องสุวรรณ 089-9827762
3 ชุมชนหนองบัวแดง นางสมจิต  ศรีสุทธิ์ 086-0556082
4 ชุมชนหนองน้ำเย็น นายไพโรจน์  สุวรรณวิจิตร 089-2524433
5 ชุมชนคลองน้ำหู นายสมเกียรติ   เจริญทรัพย์ 086-6149911
6 ชุมชนซอยคีรี นายเอนก   นาคเรืองศรี 089-6012913
7 ชุมชนซอยร่วมพัฒนา นายรัชยุทธ   วงศ์ภุชชงค์ 086-8471011
8 ชุมชนหนองหวายโสม จ่าเอกบุญปลูก  แก่นกล้า 081-2090937
9 ชุมชนเขาไผ่ นายปองศักดิ์  ชาลวัลย์ 084-3479170
10 ชุมชนสำนักกะบา นายสมพร  คชรินทร์ 081-4359948
11 ชุมชนบ้านพลง นายศักดิ์ชาย  เชิดสุขอนันต์ 081-3442907
12 ชุมชนอิสลาม นายสุชาติ  คอเซ็ม 086-3413404
13 ชุมชนตากวน – อ่าวประดู่ นายสุพล  จิตแก้ว 086-8191927
14 ชุมชนชากลูกหญ้า นายเสียน  พรหมศร 089-4050182
15 ชุมชนตลาดห้วยโป่ง นายสมศักดิ์  บุญเต็ม 081-4528200
16 ชุมชนมาบชลูด นายสมบูรณ์  ดีสีสุข(โสฬส) 081-9403390
17 ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน นายวิเชียร  ศักดิ์เจริญ 081-7622257
18 ชุมชนมาบข่า-มาบใน นายเชิด  พฤกษาชาติ 081-6504487
19 ชุมชนกรอกยายชา นายสงวน  วงษ์เนิน 086-1084315
20 ชุมชนมาบยา นายจำลอง  ผ่องสุวรรณ์ 087-1374878
21 ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม นายวิศิษฐ์  มาสุวัฒนะ 081-9823539
22 ชุมชนโขดหิน นายจริยะ   แว่วเสียง 086-8274635
23 ชุมชนวัดโสภณ นายสุรศักดิ์   วชิระพัฒนพรชัย 081-5766620
24 ชุมชนบ้านล่าง นายมานะ   หอมสุวรรณ 087-1283266
25 ชุมชนห้วยโป่งใน 1 นายแหยม   พากเพียร 089-6062563
26 ชุมชนห้วยโป่งใน 2 นายณรงค์   สูงล้น 087-0026735
27 ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม นางนิตยา   แสนศิริ 089-6024493
28 ชุมชนหนองแฟบ นายอืทธิ   แจ่มแจ้ง 081-4112557
29 ชุมชนตลาดมาบตาพุด นายกังวาน   หงส์วลีรัตน์ 087-4884666
30 ชุมชนซอยประชา นายชูเดช   จันทร์ศิริ 081-5756219
31 ชุมชนเนินพยอม นายธนาวรรธน์   พรหมมานนท์ 081-7828165
32 ชุมชนเจริญพัฒนา นางน้ำเงิน   ยอดสร้อย 089-0853814
33 ชุมชนเกาะกก นายอำนวย   นามสนิท 080-6441803

Leave a Reply