องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่บริหาร กำกับ ดูแล งานในท้องถิ่น  ประกอบด้วย องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรปกครองส่วนตำบล รายละเอียดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง

Leave a Reply