กรมควบคุมโรคติดต่อ

กรมควบคุมโรคติดต่อ

                กรมควบคุมโรคติดต่อ (www.ddc.moph.go.th/index.php) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ประสานงานด้านสาธารสุข และข้อมูลที่สำคัญโดยเฉพาะ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (www.envocc.org/html/) มีบทความที่ติดตามความเคลื่อนไหวมาบตาพุด แสดงถึงความเคลื่อนไหวทางด้านการเฝ้าระวังสุขภาพในพื้นที่มาบตาพุด แต่การพัฒนาเว็บไซต์ยังมีปัญหาในเรื่องควาสมบูรณ์ของข้อมูล ดังนั้นผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บของกระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th/moph2/index4.php) ซึ่งจะมีข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญ แต่โดยสรุปทั้งสามเว็บยังมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ็บริหาร แต่ขาดการนำเสนอข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้สนใจต้องการ

Leave a Reply