กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

                กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th/diw/index.asp) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหลายหน่วยงานเช่น

                – งานให้บริการต่างๆ (www.diw.go.th/diw/m6_index.html) เช่นการจัดตั้งโรงงาน ตัวอย่างผังกระบวนการผลิต ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล ระบบโลจิสติกส์ ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี ข้อมูลประเมินกากอุตสาหกรรมของโรงงานรายอำเภอ เป็นต้น

               – ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (http://watertech.diw.go.th/spic/index.aspx) ให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม แผนงานและโครงการ กฏหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม แผนที่มลพิษอุตสาหกรรม การรับเรื่องร้องเรียนมลพิษอุตสาหกรรม เป็นต้น

               – ข้อมูลโรงงานแตสาหกรรม (www.diw.go.th/diw/query.asp) ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหา รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และอุตสาหกรรมดีเด่น  Download ข้อมูลโรงงานฯ สถิติโรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน

               – ข้อมูลวัตถุอันตราย (www.diw.go.th/diw/HAZ_data.asp) ให้บริการการตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญเช่น ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย  จำนวนการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน / ใบอนุญาต/ ใบรับแจ้ง ดำเนินการ ด้านวัตถุอันตราย ปริมาณนำเข้า ส่งออก วัตถุอันตราย จำนวนสถานที่เก็บวัตถุอันตราย เป็นต้น

Leave a Reply