กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

           

               กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th/) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีพันธกิจที่สำคัญได้แก่

               – กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ

               – พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์

               – พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ

               – กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงานสาธารณะ เป็นแหล่งสำคัญในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ

               – การบริการด้านสารเคมี

               – ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลระดับเสียงรายวันในกรุงเทพฯ  รายงานคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ระดับภูมิภาค และศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ 

               – รายงานคุณภาพอากาศ

               – พ.ร.บ. กฏหมาย และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง

               – ขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์

               – ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

               – คุณภาพอากาศและเสียง

               – สารเคมีและของเสียอันตราย

               – การบริหารจัดการมลพิษ

               – เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply