การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.ieat.go.th/ieat/) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน้าที่หลักคือการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ โดยจัดสรรพื้นที่ดินไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ รวมทั้ง บริการอื่นๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยสำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น 

                เมื่อนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเริ่มมีปัญหา การนิคมได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น

                การเกาะติดสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมาบตาพุด (www.mtpie.com/) เช่นการพัฒนาระบบ  ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (http://emc2.dyndns.info:4080/default.aspx) ประกอบด้วย

                – สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

                – ข้อมูลคุณภาพอากาศ

                – สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ

                – ข้อมูลคุณภาพน้ำ

                – CEMs

                – ตารางข้อมูล CEMs Real-Time

                การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด (www.ieat.go.th/ieat/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=237&lang=th) ประกอบด้วย

                – Map Ta Phut Press Release

                – ที่มาปัญหาสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด

                – การอนุมัติ อนุญาตโครงการที่อยู่ภายใต้ กนอ.

                – แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง

                – รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

                – สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2552)

                – กลไกการบริการจัดการการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

                – กฎหมาย และการดำเนินการทางคดี

                – โครงการดาวเขียว

                – การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

                – ข่าวการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

                – ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                – มาตรการป้องกันและลดกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

Leave a Reply