ชุมชน

เกี่ยวกับชุมชน

พื้นที่มาบตาพุดนั้นเดิมทีเป็นพื้นที่ติดทะเลซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอาทิ ปลา หอย หรือสัตว์น้ำอื่นๆ และแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีดินปนทรายแต่ก็สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น มะม่วง มันสำปะหลัง สับปะรด อ้อยรวมทั้งการทำนาได้อย่างดี ดังนั้นอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนมาบตาพุดจึงสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลักคือ 1) อาชีพค้าขาย 2) อาชีพประมงเนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเล และ 3) อาชีพเกษตรกร  ในด้านของชุมชนนั้นก่อนที่จะมีการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะนั้นมาบตาพุดประกอบด้วยชุมชนจำนวน   ชุมชน ต่อมาเมื่อภาครัฐมีแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมาบตาพุดจึงกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและเริ่มมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนขายที่แล้วย้ายออกไปซื้อที่ดินทำกินแหล่งอื่นเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้พื้นดินและทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนไป ปัจจุบันในพื้นที่มาบตาพุดมีชุมชนอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 33 ชุมชน ดังข้อมูลรายละเอียดแสดงให้เห็นในตาราง

  • ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน (Profile)
  • ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประชาชน
  • สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐาน
  • ความต้องการของชุมชน
  • ข่าวของชุมชน (ด้านสภาพแวดล้อม)
  • ผลกระทบที่ชุมชนได้รับ

ข้อมูลชุมชน

รายละเอียดประชากร ชุมชน จำนวน 33 ชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด ข้อมูล ณ มกราคม 2553 ชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย หญิง ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน 1,080 1,341 732 609 ชุมชนบ้านพลง 203 909 461 448 ชุมชนวัดมาบตาพุด 1,933 2,314 1,129 1,185 ชุมชนมาบยา 357 1,376 709 667 ชุมชนอิสลาม 674 1,358 680 678 ชุมชนบ้านบน 1,401 1,458 729 729 ชุมชนบ้านล่าง 2,299 2,710 1,414 1,296 ชุมชนมาบข่า -มาบใน 807 1,140 581 …

View page »

รายชื่อประธานชุมชน

รายชื่อประธานชุมชนและเบอร์โทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่ ชุมชน ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 1 ชุมชนวัดมาบตาพุด นายจักรพงษ์  ชลศรานนท์ 081-3441888,086-3404884 2 ชุมชนบ้านบน นายสมัย  ผ่องสุวรรณ 089-9827762 3 ชุมชนหนองบัวแดง นางสมจิต  ศรีสุทธิ์ 086-0556082 4 ชุมชนหนองน้ำเย็น นายไพโรจน์  สุวรรณวิจิตร 089-2524433 5 ชุมชนคลองน้ำหู นายสมเกียรติ   เจริญทรัพย์ 086-6149911 6 ชุมชนซอยคีรี นายเอนก   นาคเรืองศรี 089-6012913 7 ชุมชนซอยร่วมพัฒนา นายรัชยุทธ   วงศ์ภุชชงค์ 086-8471011 8 ชุมชนหนองหวายโสม จ่าเอกบุญปลูก  แก่นกล้า 081-2090937 9 ชุมชนเขาไผ่ นายปองศักดิ์  ชาลวัลย์ 084-3479170 10 ชุมชนสำนักกะบา นายสมพร …

View page »

สถานที่สำคัญในชุมชน

View page »

แผนที่ชุมชน

ดู MABTAPHUT WATCH ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

View page »

Leave a Reply