กฎหมายสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน URL รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 www.pcd.go.th/info_serv/regulation.html  
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553) www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html –  มาตรฐานคุณภาพน้ำเช่น น้ำเพื่อการบริโภค น้ำทิ้ง น้ำผิวดินน้ำทะเล น้ำใต้ดิน–  เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (มิถุนายน 2553) www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.html –  มาตรฐานคุณภาพอากาศ–  มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่และอยู่กับที่

–  มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  www.pcd.go.th/info_serv/reg_minister.html  
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th/info_serv/reg_notification.html  
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th/info_serv/reg_relatedlaw.html –  พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  –  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

–  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

–   พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

–  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน วิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษ กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแล พ.ศ.2545 www.ehwm.chula.ac.th/maptaphut/law/law3.pdf  
expert2you.com www.expert2you.com/  www.pcd.go.th/info_serv/reg_relatedlaw.html แหล่งรวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

View page »

Leave a Reply