การปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน URL รายละเอียดเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb2/eb2.htm รวบรวม กฎหมายและระเบียบต่างๆ
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่ 2 www.thailocalgov.com/file_html2007/cdlaws_2550(1).php รวมกฎหมายรัฐธรรมนูญ  พ.ร.บ. พระราชกำหนด พระ  ราชกฤษฏีกา กฎกระทรวงที่กี่ยวกับ อปท.

Leave a Reply