กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวนมาก เช่น กฏหมายทั่วไป กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฏหมายด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และกฏหมายอื่นๆ

ลำดับ

เรื่อง

1 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2550
2 คู่มือ พรบ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 โรงงาน อาคารควบคุม
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษ กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแล พ.ศ.2545
4 พรบ นิคมอุตสาหกรรม
5 พรบ สุขภาพแห่งชาติ
6 พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากที่สุดคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมีบทบัญญัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาคือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การกระทำอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษไว้ชัดเจนในมาตราต่างๆ ตารางที่  บทบัญญัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา  รายละเอียด  มาตรา 57         บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว         การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ  มาตรา 66         บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน มาตรา 67          สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ …

View page »

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน URL รายละเอียดเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 www.pcd.go.th/info_serv/regulation.html   มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553) www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html –  มาตรฐานคุณภาพน้ำเช่น น้ำเพื่อการบริโภค น้ำทิ้ง น้ำผิวดินน้ำทะเล น้ำใต้ดิน–  เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (มิถุนายน 2553) www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.html –  มาตรฐานคุณภาพอากาศ–  มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่และอยู่กับที่ –  มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  www.pcd.go.th/info_serv/reg_minister.html   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th/info_serv/reg_notification.html   กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th/info_serv/reg_relatedlaw.html –  พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  –  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  –  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   –   พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  –  …

View page »

กฎหมายอื่นๆ

หน่วยงาน URL รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย http://laws.anamai.moph.go.th/history.html   พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 www.thailaws.com/body_thaiacts_a01.htm   พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2521 www.siamjurist.com/law/092.htm   พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/july51/law2550.pdf   คู่มือความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ในส่วนของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/File51-3/know_law2550.pdf กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ห้องสมุดกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th/wps/portal/general สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 www.ehwm.chula.ac.th/maptaphut/law/law4.pdf  

View page »

การปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน URL รายละเอียดเพิ่มเติม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb2/eb2.htm รวบรวม กฎหมายและระเบียบต่างๆ กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่ 2 www.thailocalgov.com/file_html2007/cdlaws_2550(1).php รวมกฎหมายรัฐธรรมนูญ  พ.ร.บ. พระราชกำหนด พระ  ราชกฤษฏีกา กฎกระทรวงที่กี่ยวกับ อปท.

View page »

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ ภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ– มลพิษจากเสียงและความสั่นสะเทือนมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมลพิษจากสารอันตรายมลพิษจากของเสียอันตราย มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553) มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค– มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง– มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (มิถุนายน 2553) มาตรฐานคุณภาพอากาศ– มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนทีมาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม – ประกาศกรมควบคุมมลพิษ – กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 – พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 – พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542กฎหมายอื่นๆ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย   พระราชบัญญัติโรงงาน …

View page »

Leave a Reply