หน่วยงานสนับสนุนและกำกับ

การกำกับดูแล การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

            พื้นที่มาบตาพุดจัดเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งการกำกับดูแล การสนับสนุนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมโรคติดต่อ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น

  1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2. กรมควบคุมมลพิษ
  3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  4. กรมควบคุมโรคติดต่อ
  5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ                            กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th/) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีพันธกิจที่สำคัญได้แก่

View page »

กรมควบคุมโรคติดต่อ

กรมควบคุมโรคติดต่อ                 กรมควบคุมโรคติดต่อ (www.ddc.moph.go.th/index.php) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ประสานงานด้านสาธารสุข และข้อมูลที่สำคัญโดยเฉพาะ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (www.envocc.org/html/) มีบทความที่ติดตามความเคลื่อนไหวมาบตาพุด แสดงถึงความเคลื่อนไหวทางด้านการเฝ้าระวังสุขภาพในพื้นที่มาบตาพุด แต่การพัฒนาเว็บไซต์ยังมีปัญหาในเรื่องควาสมบูรณ์ของข้อมูล ดังนั้นผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บของกระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th/moph2/index4.php) ซึ่งจะมีข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญ แต่โดยสรุปทั้งสามเว็บยังมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ็บริหาร แต่ขาดการนำเสนอข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้สนใจต้องการ

View page »

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th/diw/index.asp) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหลายหน่วยงานเช่น                 – งานให้บริการต่างๆ (www.diw.go.th/diw/m6_index.html) เช่นการจัดตั้งโรงงาน ตัวอย่างผังกระบวนการผลิต ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล ระบบโลจิสติกส์ ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี ข้อมูลประเมินกากอุตสาหกรรมของโรงงานรายอำเภอ เป็นต้น                – ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (http://watertech.diw.go.th/spic/index.aspx) ให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม แผนงานและโครงการ กฏหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม แผนที่มลพิษอุตสาหกรรม การรับเรื่องร้องเรียนมลพิษอุตสาหกรรม เป็นต้น                – ข้อมูลโรงงานแตสาหกรรม (www.diw.go.th/diw/query.asp) ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหา รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และอุตสาหกรรมดีเด่น  Download ข้อมูลโรงงานฯ สถิติโรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน                – ข้อมูลวัตถุอันตราย (www.diw.go.th/diw/HAZ_data.asp) ให้บริการการตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญเช่น ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย  จำนวนการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน / ใบอนุญาต/ ใบรับแจ้ง ดำเนินการ ด้านวัตถุอันตราย …

View page »

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.ieat.go.th/ieat/) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน้าที่หลักคือการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ โดยจัดสรรพื้นที่ดินไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ รวมทั้ง บริการอื่นๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยสำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น 

View page »

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่บริหาร กำกับ ดูแล งานในท้องถิ่น  ประกอบด้วย องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรปกครองส่วนตำบล รายละเอียดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง

View page »

อื่น ๆ

View page »

Leave a Reply