เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ที่มา: ปรับจาก ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองมาบตาพุด (http://www.maptaphutcity.go.th/index.php)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย                       เมืองมาบตาพุด

ชื่อภาษาอังกฤษ                   Map Ta Phut Town

นายกเทศมนตรี                 นายสมพงษ์ โสภณ

ข้อมูลสถิติ

รหัสทางภูมิศาสตร์            21XX

ประชากร                            45,646 คน (พ.ศ. 2551)

พื้นที่                                   144.575 ตร.กม.

ความหนาแน่น                   315.73 คน/ตร.กม.

ที่ตั้ง สำนักงาน                   สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด เลขที่ 9 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

                                            โทรศัพท์ (+66) 0-3868-5562-6

                                            โทรสาร (+66) 0-3868-7981

เว็บไซต์                             www.maptaphutcity.go.th

ที่ตั้ง

             เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยอง  และพื้นที่บางส่วนของกิ่งอำเภอ  นิคมพัฒนา  ครอบคลุมพื้นที่  5  ตำบล ได้แก่ ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง  ตำบลมาบข่าบางส่วน ตำบลทับมาบางส่วน  ตำบลเนินพระบางส่วน  และมีเกาะ  1  เกาะ คือ  เกาะสะเก็ด

เนื้อที่

             เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพื้นที่รวมสิ้น  165.575 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่บนบกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณ  144.575  ตารางกิโลเมตร  หรือเท่ากับร้อยละ  87.32  ของพื้นที่ทั้งหมด  ที่เหลือเป็นทะเลประมาณ  21.000  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตท้องที่ตำบล

             เทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3  (สุขุมวิท)  ระยะทางประมาณ 204  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง  (ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง)  ประมาณ  8  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ  20  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

–     ทิศเหนือจด ตำบลมาบข่า  อำเภอเมืองระยอง  กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

–     ทิศใต้จด อ่าวไทย

–     ทิศตะวันออกจด ตำบลเนินพระ  ตำบลทับมา  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง

–     ทิศตะวันตกจด  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย                     เมืองมาบตาพุด ชื่อภาษาอังกฤษ               Map Ta Phut Town นายกเทศมนตรี              นายถวิล โพธิบัวทอง รหัสทางภูมิศาสตร์        21XX ประชากร                          50,185 คน จำนวน 36,5316 ครัวเรือน (พ.ศ. 2552)   พื้นที่                                  165,575 ตร.กม. ความหนาแน่น               302.78  คน/ตร.กม. ที่ตั้ง สำนักงาน                สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด เลขที่ 9 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7                                             ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150                                             โทรศัพท์ (+66) 0-3868-5562-6                                             โทรสาร (+66) 0-3868-7981 เว็บไซต์                            www.maptaphutcity.go.th …

View page »

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

รายละเอียดประชากร ชุมชน  จำนวน 33 ชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด ข้อมูล ณ มกราคม 2553 ชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย หญิง ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน 1,080 1,341 732 609 ชุมชนบ้านพลง 203 909 461 448 ชุมชนวัดมาบตาพุด 1,933 2,314 1,129 1,185 ชุมชนมาบยา 357 1,376 709 667 ชุมชนอิสลาม 674 1,358 680 678 ชุมชนบ้านบน 1,401 1,458 729 729 ชุมชนบ้านล่าง 2,299 2,710 1,414 1,296 ชุมชนมาบข่า -มาบใน 807 1,140 581 …

View page »

บทความเกี่ยวข้องกับมาบตาพุด

ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งที่มา 1 คู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับผู้บัญชาการ  ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี download http://infofile.pcd.go.th/haz/haz_CEOonsite.pdf?CFID=3784599&CFTOKEN=90300723 สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 2 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีระดับจังหวัด download www.pcd.go.th/public/Publications/print_haz.cfm?task=emergency สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 3 โอกาส ทางรอด มาบตาพุด (2009)download Technology Promotion Management December January 2010, Vol.36 No.208 4 คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย download กรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย www.pcd.go.th/info_serv/haz_poscenter.html ฝ่ายของเสียอันตราย สำนักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 4 คู่มือการขนส่งวัตถุอันตรายdownload กรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 5 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดจากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (2552)  download www.tei.or.th/maptapud สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพระปกเกล้า ฒุลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6 มาบตาพุด …

View page »

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาล    มาบตาพุด ตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งเทศบาลซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534  ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2544

View page »

สถิติที่สำคัญ

ประชากร                 จำนวนประชากรและบ้านจากทะเบียนราษฎรพบว่า เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 36,536 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 50,185 คน เป็นชาย 25,593 คน หญิง 24,592 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 302.78 คน/ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 1) ตารางที่ 1          ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ลำดับที่ ตำบล จำนวน ครัวเรือน จำนวนประชากร ร้อยละของ ครัวเรือนทั้งหมด ร้อยละของประชากรทั้งหมด 1 มาบตาพุด 15,796 21,520 43.23 42.88 2 ห้วยโป่ง 11,002 15,732 30.11 31.35 3 เนินพระ 6,609 8,826 18.09 17.59 4 ทับมา 1,176 1,616 3.22 3.22 …

View page »

Leave a Reply