กฎหมาย ระเบียบ

หน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติม ที่อยู่เว็บไซต์ (URL)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%C306/%C306-10-2550-a0001.pdf
ห้องสมุดกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th/wps/portal/general
แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทย กฎมณเฑียรบาล  กฎหมายเวนคืน ข้อบังคับ/ระเบียบ คำพิพากษาศาลฏีกา งบประมาณประจำปีประมวล ประกาศ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนดพระราชบัญญัติ www.thailaws.com/
แหล่งความรู้เรื่องกฎหมาย www.thailawtoday.com/
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550   www.thailaws.com/body_thaiacts_a01.htm
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   www.pcd.go.th/info_serv/regulation.html
นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ ภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 –  มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ

–  มลพิษจากเสียงและความสั่นสะเทือน

–  มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

–  มลพิษจากสารอันตราย

–  มลพิษจากของเสียอันตราย

www.pcd.go.th/info_serv/reg_policy.html
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553) –  มาตรฐานคุณภาพน้ำเช่น น้ำเพื่อการบริโภค น้ำทิ้ง น้ำผิวดินน้ำทะเล น้ำใต้ดิน

–  เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (มิถุนายน 2553) –  มาตรฐานคุณภาพอากาศ

–  มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่และอยู่กับที่

–  มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.html
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม    www.pcd.go.th/info_serv/reg_minister.html
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ –  พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  

–  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

–  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

–   พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

–  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

www.pcd.go.th/info_serv/reg_relatedlaw.html
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://bit.ly/q2XRiX
พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/july51/law2550.pdf
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข http://laws.anamai.moph.go.th/laws.html
พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2521   www.siamjurist.com/law/092.htm
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=130
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ศูนย์บริการข้อมูล (PIC) สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  www2.diw.go.th/PIC/law_01.html
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน วิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษ กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแล พ.ศ.2545   www.ehwm.chula.ac.th/maptaphut/law/law3.pdf
แหล่งรวม กฎหมายและระเบียบต่างๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb2/eb2.htm
แหล่งรวมกฎหมายเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.dwr.go.th/article/3-3-32
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่ 2 รวมกฎหมายรัฐธรรมนูญ  พ.ร.บ. พระราชกำหนด พระ  ราชกฤษฏีกา กฎกระทรวงที่กี่ยวกับ อปท. http://bit.ly/oN3lXn