เกี่ยวกับโครงการ

ประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่พ.ศ. 2504 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเกือบ 50 ปี โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ เริ่มส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักเนื่องจากผลของการพัฒนาดังกล่าวเพราะคำนึงถึงผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจมากกว่าผลลัพธ์จากการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปัจจุบันพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนมากที่สุดคือโครงการในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ปัจจุบันประชาชนและสังคมส่วนใหญ่ต่างสนใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพราะปัญหา อุบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม มีความรุ่นแรงมากขึ้น กระจายไปในทุกภาคส่วนของโลก และมีความถี่ในการเกิดที่สูงมากขึ้น ประชาชนบางส่วนเริ่มตระหนัก ยอมรับและต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางด้านลบอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  2. เพื่อจัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมาบพุดในประเด็นต่างๆ
  3. เพื่อจัดทำเว็บท่า (Portal) สำหรับการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภาคประชาชน
  4. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเอง
  5. เพื่อประโยชน์ในการการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภาคประชาชนต่อไป

ค้นหาภายในเว็บ

Loading

View page »

ความก้าวหน้าของโครงการ

ข้อมูลสำหรับนักวิจัย ขอให้สมัครสมาชิก website เพื่อใช้สำหรับ เข้าดูข้อมูลสำหรับนักวิจัยในโครงการเท่านั้น รายงานความก้าวหน้า โครงการ (Progress Report 2) สารสนเทศเพื่อการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภาคประชาชน DOWNLOAD ปก MTP คำนำ สารบัญ chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ก. ตารางแสดงความอันตรายของสารพิษตามระบบ GHS ภาคผนวก ข ตารางแสดงสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดด้านการก่อให้เกิดอันตรายและวิธีแก้ไข ภาคผนวก ค.สรุปสุขภาพ ภาคผนวก ง.อีโคทาวน์ เมืองนิเวศสู่สังคมที่ยั่งยืน สมัครสมาชิก

View page »

ผู้ติดต่อ

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

View page »

หน่วยงานสนับสนุน

แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) http://www.tuhpp.org/about_en.php สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PPSI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

View page »

Leave a Reply