กฎหมายอื่นๆ

หน่วยงาน URL รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย http://laws.anamai.moph.go.th/history.html  
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 www.thailaws.com/body_thaiacts_a01.htm  
พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2521 www.siamjurist.com/law/092.htm  
พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/july51/law2550.pdf  
คู่มือความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ในส่วนของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/File51-3/know_law2550.pdf กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ห้องสมุดกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th/wps/portal/general สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 www.ehwm.chula.ac.th/maptaphut/law/law4.pdf  

Leave a Reply