สถิติที่สำคัญ

ประชากร

                จำนวนประชากรและบ้านจากทะเบียนราษฎรพบว่า เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 36,536 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 50,185 คน เป็นชาย 25,593 คน หญิง 24,592 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 302.78 คน/ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1          ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ลำดับที่ ตำบล จำนวน ครัวเรือน จำนวนประชากร ร้อยละของ ครัวเรือนทั้งหมด ร้อยละของประชากรทั้งหมด
1 มาบตาพุด 15,796 21,520 43.23 42.88
2 ห้วยโป่ง 11,002 15,732 30.11 31.35
3 เนินพระ 6,609 8,826 18.09 17.59
4 ทับมา 1,176 1,616 3.22 3.22
5 มาบข่า 1,953 2,491 5.35 4.96
รวม 36,536 50,185 100.00 100.00

ที่มา:               งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล

หมายเหตุ:      ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

โครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่

                นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรง อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4 ปี ทำหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งไม่ใช่สมาชิก สภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล จำนวน 3 คน

                สมาชิกสภาเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ข้าราชการประจำของเทศบาลมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วย

                ส่วนงานการบริหารประกอบด้วย (ตารางที่ 2) 

 1. สำนักปลัดเทศบาล     
 2. สำนักการช่าง              
 3. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 4. สำนักการคลัง             
 5. กองวิชาการและแผนงาน
 6. กองการศึกษา
 7. กองช่างสุขาภิบาล
 8. กองสวัสดิการสังคม

ตารางที่ 2              ข้อมูลอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น
ประจำ ตามภารกิจ ทั่วไป รวม
สำนักปลัดเทศบาล 44 13 26 37 76 120
สำนักการช่าง 41 18 38 37 92 133
สำนักการสาธารณสุขฯ 39 21 31 127 179 218
สำนักการคลัง 35 4 2 10 16 51
กองวิชาการและแผนงาน 21 3 5 12 20 41
กองการศึกษา 13 4 26 18 48 61
กองช่างสุขาภิบาล 9 4 12 14 30 39
กองสวัสดิการสังคม 9 1 2 8 11 20
รวม 211 75 116 228 472 683

ที่มา:               สำนักปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด

หมายเหตุ:      ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  2553

 

ศาสนา

                ศาสนาสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนามีดังนี้ (ตารางที่ 3)

–  วัดในพระพุทธศาสนา                 จำนวน 10 แห่ง 

–  มัสยิดของอิสลาม                      จำนวน 4 แห่ง 

–  ศาลเจ้า                                 จำนวน 3 แห่ง 

–  คริสตจักร                               จำนวน 2 แห่ง 

 

ตารางที่ 3 รายชื่อศาสนสถานในเทศบาลเมืองมาบตาพุด

วัดในพระพุทธศาสนา มัสยิดของอิสลาม ศาลเจ้า คริสตจักร
 1. วัดโสภณวนาราม
 2. วัดตากวน
 3. วัดมาบชลูด
 4. วัดชากลูกหญ้า
 5. วัดโขดหิน
 6. วัดใหม่ซอยคีรี
 7. วัดหนองแฟบ
 8. วัดห้วยโป่ง
 9. วัดเขาไผ่
 10. วัดมาบตาพุด
 1. มัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดี
 2. มัสยิดอิมาดุดดีน
 3. สมาคมอิสลามมูฮัมมาดียะห์
 4. มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์
 5. ศาลเจ้ามาบตาพุด
 6. ศาลเจ้าแม่จันเท
 7. ศาลเจ้าห้วยโป่ง
 8. คริสตจักรระยองเมโธรดิสท์
 9. คริสตจักรมาบตาพุด
 1. ศาลเจ้ามาบตาพุด
 2. ศาลเจ้าแม่จันเท
 3. ศาลเจ้าห้วยโป่ง
 1. คริสตจักรระยองเมโธรดิสท์
 2. คริสตจักรมาบตาพุด 

การศึกษา

สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีทั้งหมด 14 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่งและ ห้องสมุด 2 แห่ง ดังนี้ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 รายชื่อสถานศึกษาในเทศบาลเมืองมาบตาพุด

สังกัด จำนวน ชื่อ ห้องเรียน

(ห้อง)

นักเรียน

(คน)

ครู

(คน)

เนื้อที่
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 37 1,268 65 18 ไร่
สำนักงานการประถมศึกษา 7 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 44 1,993 63 16 ไร่
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 32 1,305 38 19 ไร่
โรงเรียนวัดโขดหิน มิตรภาพที่ 42 8 410 11 8ไร่ 3 งาน
โรงเรียนวัดมาบชลูด 16 494 18 29 ไร่ 2 งาน
โรงเรียนวัดตากวนสามัคคีวิทยาคาร 14 538 18 12 ไร่
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 17 508 20 18ไร่ 3 งาน 75 ตร.ว.
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 8 399 12 7 ไร่
กรมสามัญศึกษา   2 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 22 850 35 25 ไร่
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 50 2,090 92 33 ไร่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียนมณีวรรรณวิทยา 30 1,020 47 2 ไร่เศษ
โรงเรียนวุฒินันท์ 39 1,235 55 3 ไร่เศษ
กรมอาชีวศึกษา   2 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 32 982 36 20 ไร่
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 44 1,161 89 105 ไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 วัดห้วยโป่ง  3 120 6 ใช้พื้นที่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
วัดมาบชลูด 1 46 3 ใช้พื้นที่วัดมาบชลูด
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 45 2 ใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดชุมชนมาบข่า 2 50 1 672 ตร.ม.
เทศบาลเมืองมาบตาพุดวัดตากวน 1 50 2 ใช้พื้นที่วัดตากวน
ห้องสมุด 2 ห้องสมุดเทศบาลเมืองมาบตาพุด        
ห้องสมุดเทศบาลเมืองมาบตาพุด        

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

กีฬา นันทนาการ  พักผ่อน

เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ  ดังนี้

–  สวนสาธารณะมาบชลูด

–  สวนสาธารณะซอยประปา 2

–  สวนสาธารณะลับแล

–  สวนสาธารณะมาบใน

–  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติราชทัณฑ์ (อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

–  หาดสนกระซิบ

–  หาดสุชาดา

สาธารณสุข

สถานบริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีทั้งหมด 27 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คลินิก 16 แห่ง คลินิกทันตแพทย์ 3 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 5 แห่ง สถานีอนามัยมาบตาพุด 1 แห่ง (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5              สถานบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด

โรงพยาบาล ชื่อ จำนวน จำนวนเตียง
รัฐบาล โรงพยาบาลมาบตาพุด 1 200
เอกชน โรงพยาบาลมงกุฎระยอง  1 100
คลินิก   13  
คลินิกทันตแพทย์   3  
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  – ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม

– ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน

– ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก

– ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่า

– ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน

–  ศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่ง

6  
รวม 24 300

 

ตารางที่ 6              อัตรากำลังเจ้าหน้าที่และจำนวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล

ศูนย์บริการ อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ จำนวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล (ราย)
ทันตแพทย์ พยาบาล จพง.การคลัง/จพง.การเงิน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
เนินพยอม 1 3 1 14 44,850
ตากวน 0 2 1 5 10,338
เกาะกก 0 2 0 3 5,327
มาบข่า 0 2 0 6 6,779
โขดหิน 0 2 0 5 11,262
รวม 1 11 2 33 78,556

ที่มา:               กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ:      ข้อมูลผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)

                กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรายงานว่าสาเหตุหลักของการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ในปีงบประมาณ 2552  ที่สำคัญได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริมโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาโบลิซึม

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                เทศบาลเมืองมาบตาพุดจัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น  อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย  แก่โรงงานอุตสาหกรรม  อาสาสมัครของชุมชนต่างๆ  ในเขตพื้นที่ระงับเหตุอัคคีภัย อุทกภัย รถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำและอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจร  เป็นต้น รวมทั้ง จัดให้มีการฝึกซ้อมทุกสัปดาห์ ตามระเบียบปฏิบัติประจำวัน  ทุกวันพุธ และวันศุกร์  เวลา  09.00 – 12.00 น. สถิติการปฏิบัติหน้าที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเทศบาล และแผนการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินแบ่งตามระดับความรุนแรง  แสดงในตารางที่ 7-8

 ตารางที่ 7             สถิติการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี (1  ม.ค.- 31  ธ.ค.  2552

ประเภทงาน รายการ จำนวน (ครั้ง)
ฝึกอบรม / ฝึกซ้อม การดับเพลิงในเขตพื้นที่
แผนโรงงานในเขตพื้นที่ 71
เพลิงไหม้ หญ้า 218
โรงงาน 8
อาคาร/บ้านเรือน 6
รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ 6
หม้อแปลงไฟฟ้า / ป้ายโฆษณา / แก๊ส 8
กองขยะ / กองยาง / กองไม้ 14
อื่น ๆ บริการน้ำบ้านเรือนประชาชน 1,392
ดูดน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ 29
กู้ภัยกรณีอุบัติเหตุรถยนต์/ รถสารเคมี 12
ตัดต้นไม้ล้มขวางทางจราจร 8
ฉีดพรมสนามหญ้า 33
ฉีดล้างทาความสะอาดโรงเรียน/วัด 77
ฉีดดันท่ออุดตัน 50
ช่วยเหลือผู้สูญหายทางน้ำ 2
ช่วยเหลือผู้คิดกระโดดจากที่สูง 1
กาจัดรังต่อ/รังแตน/รังผึ้ ง/จับสัตว์ร้าย 16

 

ตารางที่ 8          อุปกรณ์ สิ่งอำนวยการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ประเภท รายการ รายละเอียด จำนวน
สถานีดับเพลิง    2  สถานี
รถ รถดับเพลิงชนิดเคมีโฟม ความจุน้ำ 6,000  ลิตร เคมีโฟม  6,000  ลิตร ผงเคมีแห้ง  250 กิโลกรัม 4 คัน
รถดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ความจุน้ำ 1,000  ลิตร เคมีโฟม 1,000 ลิตร ความสูง  30 เมตร 1 คัน
รถกู้ภัยขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์   3 คัน
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์  ความจุ  5,000  ลิตร  4 คัน
ความจุ  10,000  ลิตร  2  คัน
ความจุ  12,000  ลิตร  2  คัน
อุปกรณ์ วิทยุสื่อสาร   77 เครื่อง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ชนิดหาบหาม   14 เครื่อง
บุคลากร เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ    57  คน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   862  คน 
แหล่งน้ำที่ใช้ในการดับเพลิง  ข้างทางหลวงสาย 36 ~8,000  ลบ.ม. ระยะห่างสถานีดับเพลิง  11  ก.ม. 1 แห่ง 
สระไทยรัฐ  ~ 36,000  ลบ.ม.  ระยะห่างสถานีดับเพลิง  6  ก.ม. 1 แห่ง 
ฝายศาลาบ้านบน  ~ 2,500  ลบ.ม.  ระยะห่างสถานีดับเพลิง  5  ก.ม. 1 แห่ง 
ฝายหนองหวายโสม  ~ 4,000  ลบ.ม.  ระยะห่างสถานีดับเพลิง  3  ก.ม. 1 แห่ง 
คลองน้ำหู  ~ 9,000 ลบ.ม.  ระยะห่างสถานีดับเพลิง  7  ก.ม. 1 แห่ง 
สระน้ำเมืองใหม่มาบตาพุด  ~ 5,000  ลบ.ม.  ระยะห่างสถานีดับเพลิง  5  ก.ม. 1 แห่ง 
บ่อน้ำธรรมชาติ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ~ 12  ลบ.ม. 1 แห่ง 
         

ที่มา:                   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ:          ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2553

 

ตารางที่ 9             แผนการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินแบ่งตามระดับความรุนแรง

ระดับความรุนแรง ความหมาย
ภาวะฉุกเฉินระดับที่  1 –  เป็นภัยขนาดเล็กในโรงงาน หรือตามเส้นทางขนส่ง  

–  เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่เกิดเหตุหรือโรงงานใกล้เคียงจุดบนเส้นทางที่เกิดเหตุจากการขนส่ง สามารถควบคุมได้

ภาวะฉุกเฉินระดับที่  2 –  เกินความสามารถของโรงงานที่เกิดเหตุ

–  ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก  เช่น  กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (กอ.ปพร.) อำเภอ กิ่งอำเภอ เทศบาลท้องที่หรือโรงงานข้างเคียง

ภาวะฉุกเฉินระดับที่  3 –  กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องที่ ไม่สามารถระงับภัยและควบคุมสถานการณ์ได้

–  ต้องขอความช่วยเหลือจาก กอ.ปพร. จังหวัดระยอง จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยสนับสนุนจากภายนอกระดับอื่นๆ ฯลฯ

ที่มา:                   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ:          ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2553

เศรษฐกิจ

                ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพ พาณิชยกรรม การบริการ จำนวนสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม

  

ตารางที่ 10           จำนวนสถานประกอบการ

ประเภทสถานประกอบการ รายการ จำนวน (แห่ง)
พาณิชยกรรม สถานีบริการน้ำมัน 18
ตลาดสดเทศบาล 1
ตลาดสดเอกชน 1
บริษัท 254
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 24
ร้านค้าทั่วไป  308
การบริการ โรงแรม  8 (289  ห้อง)
ธนาคารเอกชน 5
ธนาคารกรุงไทย 1
ธนาคารออมสิน 1
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม  พ.ร.บ. สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  160
สถานที่สะสมอาหารตาม  พ.ร.บ. สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  318
สถานประกอบการเทศพาณิชย์ สถานธนานุบาลของรัฐ 1
โรงฆ่าสัตว์ 1
ท่าเทียบเรือ 1

ที่มา :              สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด

หมายเหตุ :     ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

                เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคมาก จึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม จำนวนมาก โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ  มีจำนวน  140  แห่ง  ดังนี้

ตารางที่ 11 จำนวนสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม

ลำดับ สถานที่ตั้งโรงงาน จำนวน ประเภทอุตสาหกรรม
1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 68 กลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี เหล็ก เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้า
2 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 11 โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม บริการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟ
3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 41 อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
4 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 8 สถานีไฟฟ้าย่อย เคมีภัณฑ์
5 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 4 อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก
6 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 8 โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
รวม 140  

หมายเหตุ:           ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  2554

ที่มา:                      สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  (www.mtpie.com/tha/)

ลักษณะทรัพยากร

แหล่งน้ำ

–    ลำคลอง จำนวน 18 แห่ง

–    ฝายคอนกรีต จำนวน 23 แห่ง

การระบายน้ำ

สภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

–    พื้นที่น้ำท่วมถึงมีจำนวนร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด

–    ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 5 วัน  ประมาณช่วงเดือน กันยายน

–    สาเหตุของน้ำท่วมขัง

–                                การถมที่ดินกีดขวางทางน้ำธรรมชาติ

–                                ท่อระบายน้ำสาธารณะไม่เพียงพอ

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

–  ระบบรวบรวมน้ำเสียเป็นชนิดท่อระบายรวม  (Combined Sewer)   ความยาว  10,350 เมตร

–  ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ขนาดความสามารถในการรองรับน้ำเสียสูงสุด 15,000 ลบ.ม./วัน

–  สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ต.ห้วยโป่ง  อ.เมือง  จ.ระยอง 

–  ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 1,000  ลบ.ม./วัน

–  ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้  1,000  ลบ.ม./วัน

การกำจัดขยะมูลฝอย

–   ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดได้ประมาณ  70  ตัน/วัน โดยแยกเป็น

–                      ขยะมูลฝอยของเทศบาลประมาณ 60  ตัน/วัน  

–                      ขยะจาก อบต. ที่อยู่ใกล้เคียง คือ  อบต.ทับมา  อบต.เนินพระ  อบต.เชิงเนิน  อบต.น้ำคอก  และขยะจากบริษัทเอกชน ประมาณ  10  ตัน/วัน

–   วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

–   สถานที่ตั้ง  เลขที่  15  ถนนเทศบำรุง  ต.มาบตาพุด  อ.เมือง  จ.ระยอง  ห่างจากเทศบาล ประมาณ  8  กิโลเมตร

–    สภาพการเป็นเจ้าของที่ดิน ท้องถิ่นจัดซื้อเอง  เมื่อ พ.ศ.2537  จำนวน 33 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา  ราคาประมาณ  18,000,000 บาท  และจัดซื้อเพิ่มเติมปี 2549  จำนวน  8 ไร่  1 งาน  ราคาประมาณ 10,000,000  บาท

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม / การจราจร

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  มีจำนวนทั้งสิ้น 355 สาย

ตารางที่ 12           ถนนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ชนิดของถนน/สะพาน จำนวน (สาย/แห่ง) ความยาว (กิโลเมตร)
ถนนคอนกรีต 79 58,029
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 208 35,739
ถนนลูกรัง 68 41,153
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 40

หมายเหตุ:            ข้อมูล   ณ   เดือนมีนาคม   2550

ที่มา:                      สำนักการช่าง  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

 

 ระบบการคมนาคม

                ระบบการคมนาคมที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระหว่างการคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางรถไฟ  และทางอากาศ  ดังนี้

การคมนาคมทางบก

–  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  (ถนนสุขุมวิท)

–                   เริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง  และตราด 

–                   ระยะทางประมาณ  360  กิโลเมตร ผิวจราจร  4  ช่องทาง 

–                   เส้นทางขนส่งสินค้าและวัตถุดิบจากภาคต่างๆ มายังภาค ตะวันออก

–                   ปัจจุบันมีสภาพการจราจรที่แออัดมาก

–  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  (พัทยา-ระยอง) 

–                   เริ่มจากจังหวัดชลบุรี  (แยกกระทิงลาย) เป็นเส้นทางเชื่อมไปสู่จังหวัดระยอง  จันทบุรี ตราด 

–                   ระยะทางประมาณ  75  กิโลเมตร  มีผิวจราจร  4  ช่องทาง 

–                   ช่วยย่นระยะทางจากกรุงเทพฯ จึงมีผู้นิยมใช้มาก

–  ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข  36  (ถนนสุขประยูร) 

–                   เป็นถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ที่แยกจากอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มายังจังหวัดระยอง  จันทบุรี  และตราด 

การคมนาคมทางรถไฟ

                เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำหรับใช้ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

การคมนาคมทางน้ำ

ท่าเรือน้ำลึกตั้งอยู่ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และการขนส่งที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นท่าเรือที่เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ  ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ประกอบด้วย ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 1 และระยะที่  2  ดังนี้

 

ตารางที่ 13        ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะ  1

ประเภทท่าเรือ คุณสมบัติ ชนิดท่าเทียบเรือ การบริหารจัดการ รายละเอียด
ท่าเรือสาธารณะ  (Public  Terminal)  เป็นท่าเรือที่ไม่จำกัดผู้ใช้บริการที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงทุน ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือทั่วไป (General Cargo Berth) บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอลจำกัด (TPT) –              ท่าเทียบเรือน้ำลึก ความยาวหน้าท่า 330 เมตร สามารถรองรับเรือสินค้าทั่วไปขนาด 20,000

–              DWT เข้าจอดเทียบได้ครั้งละ 2 ลำ ความลึกหน้าท่า 12.2 เมตร

–              ท่าเทียบเรือชายฝั่งขนาดความยาว 135 เมตร

–              ที่ดินหลังท่า 49 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

–              อาคารเก็บสินค้า 4,000 ตารางเมตร

–              พื้นที่กองเก็บสินค้ากลางแจ้งประมาณ 75,000 ตารางเมตร

ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว (Liquid Cargo Berth) บริษัท ไทยแทงค์ เทอร์มินอล  จำกัด (TTT) –              ความยาว 280 เมตร จำนวน 2 ท่า สามารถรองรับเรือขนาด 50,000 DWT ได้ 1 ลำ/1 ท่า

–              ที่ดินหลังท่าจำนวน 169 ไร่

ท่าเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Terminal) ท่าเทียบเรือ RBT   บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด ท่าเทียบเรือขนาดความยาว 1,002 เมตร
ท่าเทียบเรือ NFC   บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) –                 ความยาวท่าเทียบเรือ 265 เมตร

–                 พื้นที่หลังท่า 60 ไร่

ท่าเทียบเรือ ARC ท่าเทียบเรือ SPRC   –                 ความยาวท่ารวม 1,045 เมตร

–                 ท่าขนถ่ายน้ำมัน ขนาด 810 เมตร

–                 ท่าขนถ่ายก๊าซ ขนาด 235 เมตร

–                 พื้นที่หลังท่า 42 ไร่ 

ท่าเทียบเรือ RRC
ท่าเทียบเรือ GLOW SPP     –                 ความยาวท่าเทียบเรือ 260 เมตร

–                 รับถ่านหินส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าโดยสายพานลำเลียงระบบปิด

ท่าเทียบเรือ MTT     –                 ท่าที่ 1 ความยาว 370 เมตร

–                 ท่าที่ 2 ความยาว: 225 เมตร

–                 พื้นที่หลังท่า  126 ไร่ 1 งาน 90.53 ตารางวา

 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะ  2

มีพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมประมาณ  1,470  ไร่  แบ่งเป็นพื้นที่ถมทะเลแล้ว 380 ไร่ และยังไม่ถมทะเล  1,090 ไร่  ปัจจุบันบริษัท  บีแอลซีพี  เพาเวอร์  จำกัด ได้ขอใช้พื้นที่  600  ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า  BLCP  สำหรับจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) โดยโรงไฟฟ้า BLCP  ได้ลงนามในสัญญาใช้พื้นที่กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2543  ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือยาว  380  เมตร โรงไฟฟ้า  ขนาด  1,400  MW  จำนวน  360  ไร่  ที่ดินสำหรับเก็บถ่านหิน  240  ไร่

ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม  การจัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมของเชลล์และคาลเท็กซ์ ทำให้มีความต้องการ ใช้ท่าเรือหรือพื้นที่ท่าเรือเพิ่มมากขึ้น  สำหรับบรรทุกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ ความถี่การใช้ท่าเรือสูงขึ้นถึง  2,000 – 4,000  ลำต่อปี  ดังนั้น ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงมีโครงการขยายท่าเรือสำหรับรองรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

 

การคมนาคมทางอากาศ

สนามบินอู่ตะเภาเป็น สนามบินพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งใกล้เคียงกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ปัจจุบันมีการให้บริการ  ดังนี้

–  เป็นสนามบินสำรองของท่าอากาศยานดอนเมือง

–  เป็นศูนย์การขนถ่ายสินค้าทางอากาศ – ทะเล

–  เป็นที่ขึ้น – ลงทางเทคนิค  (การซ่อมบำรุง)

–  ใช้เป็นที่ฝึกบินของนักบินพาณิชย์

–  ส่งเสริมการขยายตัวของเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ

–  ใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมการบิน  ทั้งด้านทหารและพลเรือน

–  เป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินทั้งของไทยและต่างประเทศ

–  ใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตและขนส่งทางอากาศนานาชาติ  เปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ  ได้แก่  อู่ตะเภา – สมุย และอู่ตะเภา – ภูเก็ต

 

การประปา

อยู่ในเขตความรับผิดชอบการผลิต – จ่ายน้ำของสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง โดยมีข้อมูลจำนวนครัวเรือนและการใช้น้ำ ดังนี้

–  จำนวนผู้ใช้น้ำประปา  ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  6,237  ราย

–  จำนวนหน่วยงานเจ้าของกิจการประปาในเขตเทศบาล/ประปาส่วนภูมิภาค  ไม่มี

–  จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  เฉลี่ย  6,903  ลบ.ม./วัน

–  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล  ณ  เดือนมกราคม  2551

ที่มา:            สำนักงานประปาบ้านฉาง

 

การไฟฟ้า

อยู่ในเขตความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด โดยมีข้อมูลการบริการ ดังนี้

–  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จำนวน  16,002  ครัวเรือน

–  พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล

–  ไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  จำนวน 72  จุด

–  ถนนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน  140  สาย

หมายเหตุ: ข้อมูล  ณ  เดือนมกราคม  2551

ที่มา:            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

การสื่อสารและโทรคมนาคม

–  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที่เขตเทศบาล  จำนวน  2  แห่ง

–  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่เขตเทศบาล  จำนวน  ประมาณ  5,215  เลขหมาย

–  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน  ประมาณ  100  ตู้

หมายเหตุ:    ข้อมูล  ณ  เดือนมกราคม  2551

ที่มา:              บริษัท  ทีโอที  จำกัด  มหาชน  (ส่วนบริการลูกค้ามาบตาพุด)

 

ลักษณะการใช้ที่ดิน

                การใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมือง รวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก และชุมชน  จังหวัดระยอง  กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและ ขนส่งท้ายกฎ กระทรวง  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

ตารางที่ 14            ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลำดับ ที่ดินในบริเวณที่กำหนด ให้เป็นที่ดินประเภท
1 สีเหลือง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
2 สีส้ม  ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
3 สีม่วง  อุตสาหกรรม และคลังสินค้า
4 สีเขียว  ชนบท และเกษตรกรรม
5 สีเขียวอ่อน  ที่โล่ง เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6 สีเขียวมะกอก  สถาบันการศึกษา
7 สีเทาอ่อน  สถาบันศาสนา
8 สีน้ำเงิน  สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
9 สีชมพู โครงการคมนาคมและขนส่ง

รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสาร ดังนี้

–  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) เทศบาลเมืองมาบตาพุด กองวิชาการและแผนงานเทศบาลมาบตาพุด

–  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด (พ.ศ. 2554-2558) กองวิชาการและแผนงานเทศบาลมาบตาพุด

Leave a Reply