ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย                     เมืองมาบตาพุด

ชื่อภาษาอังกฤษ               Map Ta Phut Town

นายกเทศมนตรี              นายถวิล โพธิบัวทอง

รหัสทางภูมิศาสตร์        21XX

ประชากร                          50,185 คน จำนวน 36,5316 ครัวเรือน (พ.ศ. 2552)  

พื้นที่                                  165,575 ตร.กม.

ความหนาแน่น               302.78  คน/ตร.กม.

ที่ตั้ง สำนักงาน                สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด เลขที่ 9 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7

                                            ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

                                            โทรศัพท์ (+66) 0-3868-5562-6

                                            โทรสาร (+66) 0-3868-7981

เว็บไซต์                            www.maptaphutcity.go.th

ที่ตั้ง  

                เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยอง และพื้นที่บางส่วนของกิ่งอำเภอ นิคมพัฒนา  ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

–  ตำบลมาบตาพุด

–  ตำบลห้วยโป่ง

–  ตำบลมาบข่า (บางส่วน)

–  ตำบลทับมา (บางส่วน) 

–  ตำบลเนินพระ (บางส่วน)

–  เกาะสะเก็ด

 เนื้อที่ อาณาเขต

                เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 165.575 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่บนบกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 144.575 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 87.32 ของพื้นที่ทั้งหมด) ที่เหลือเป็นทะเลประมาณ 21.000 ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 1)

                เทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระยะทางประมาณ 204 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง (ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง) ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 20 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

–  ทิศเหนือจด ตำบลมาบข่า อำเภอเมืองระยอง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

–  ทิศใต้จด อ่าวไทย

–  ทิศตะวันออกจด ตำบลเนินพระ  ตำบลทับมา  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง

–  ทิศตะวันตกจด  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 

 

รูปที่ 1  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุดชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply