ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาล    มาบตาพุด ตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งเทศบาลซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534  ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2544

Leave a Reply