เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเว็บไซต์ ที่อยู่ หน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด http://www.mtpie.com/www/index.php

  

กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://emc2.dyndns.info:4080/default.aspx

  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย(ศสอ) http://www.ehwm.chula.ac.th/news/news_MTP.html

  

 
คณะทำงานช่วยอำนวยการงานเลขานุการคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ http://www.greenvoice-committee.org/index.html  
กรมการพัฒนา www.cdd.go.th

  

กรมการพัฒนา
กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th

  

กระทรวงทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม
คนมาบตาพุด ระยอง Khon Maptaphut Rayong http://khonmaptaphut.blogspot.com

  

Khon Maptaphut
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.mtpie.com/www/start.html

  

 
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี http://www.chemtrack.org

 

 
ศูนย์ข้อมูลมาบตาพุด http://www.ehwm.chula.ac.th/maptaphut
/index.php
 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย(ศสอ.) EHWM
ONEP Portal ทางลัดสู่ข้อมูล สผ. http://www.measwatch.org

 

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลัอ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด http://www.mtpie.com/tha/web/emcc/
factory/eia/show.php
 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://203.170.239.248/innovation

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ http://www.hiso.or.th/hiso/center.php

 

 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.environNet.in.th กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.local.moi.go.th/infor_local.htm องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี http://www.chemtrack.org/Default.asp  
จำนวนประชากรและประชากรแยกรายอายุ http://203.113.86.149/hpstat9/inhouse.htm กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : 
ฐานข้อมูลรางวัลพระปกเกล้า www.kpi.ac.th/kpiaward

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ดัชนีคุณภาพชีวิต http://socialindex.m-society.go.th/live

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บริการข้อมูล : ค้นหาข้อมูลสถิติ รายจังหวัด http://service.nso.go.th/nso/nso_center
/project/search_center/province-th.htm

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย http://www.pcd.go.th/info_serv/hotline
/ERG2008/ERG2008v4.htm
 
แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. http://203.170.239.248/sar2010/sarbkk/authentication/index.php
 
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา http://203.170.239.248/sar2010/sarpat/authentication/index.php สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ระบบการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นต่อสาธารณะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://elearn.dloc.opm.go.th/ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://info.thailocaladmin.go.th/index.jsp กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพและมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง http://rayongpollutioncenter.com/modules.php?name=Statistics  
ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด www.moac-info.net/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เทศบาลเมืองมาบตาพุด www.maptaphutcity.go.th/default.php?modules=activity&data=detail&Id=9&page=1
ฐานความรู้ด้านความปลอดภัยของสารเคมี www.chemtrack.org/Default.asp
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารคุณภาพ www.hiso.or.th/hiso/HealthReport/report2010-THAI.php?manu=1
Environment Health http://health.nih.gov/category/EnvironmentalHealth
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.ieat.go.th/ieat/index.php
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด www.mtpie.com/
แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และระบบการประเมินผลกระทบทาง สุขภาพ (HPP-HIA) http://www.hpp-hia.or.th/
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพและมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง http://rayongpollutioncenter.com/modules.php?name=Statistics
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://bps.ops.moph.go.th/
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข www.hsri.or.th/th/home/index.php
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th/
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) www.tei.or.th/
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค www.envocc.org/html/
ศูนย์ข้อมูลมาบตาพูด www.ehwm.chula.ac.th/maptaphut/index.php
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th/
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ http://eco-town.dpim.go.th/search/advancesearch.php?txtID=&txtName=&txtFac=L600&txtEvn=&txtPrv=
21&txtAmp=&search=true&btnSearch.x=56&btnSearch.y=18
ผลการตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ http://aqnis.pcd.go.th/VOC/voc%20menu.htm

Leave a Reply