บทความเกี่ยวข้องกับมาบตาพุด

ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งที่มา
1 คู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับผู้บัญชาการ  ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี download http://infofile.pcd.go.th/haz/haz_CEOonsite.pdf?CFID=3784599&CFTOKEN=90300723 สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
2 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีระดับจังหวัด download www.pcd.go.th/public/Publications/print_haz.cfm?task=emergency สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
3 โอกาส ทางรอด มาบตาพุด (2009)download Technology Promotion Management December January 2010, Vol.36 No.208
4 คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย download กรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย www.pcd.go.th/info_serv/haz_poscenter.html ฝ่ายของเสียอันตราย สำนักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
4 คู่มือการขนส่งวัตถุอันตรายdownload กรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดจากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (2552)  download www.tei.or.th/maptapud สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพระปกเกล้า ฒุลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 มาบตาพุด บทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรม  download ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นักศึกษา วปอ. หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 22
7 มาบตาพุด กับจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (2553) download สฤณี อาชวานันทกุล www.fringer.org/wp-content/writings/Mabtaphut-October.pdf
8 ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download ศาลปกครอง
9 การดำเนินงานแก้ไขมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด download www.ieat.go.th
10 การจัดการปัญหาขยะของชุมชนเมืองมาบตาพุด (2547) download ธวัช กล่อมแก้ว วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 สถานการณ์แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง download ดร. นลินี ศรีพวง สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค
12 นิคมอุตสาหกรรมใสสะอาด มาตรฐานสากล เกื้อหนุนชุมชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13 รอบรู้เรื่อง นิคมอุตสาหกรรม กับ คู่หูตัว download
14 Eco-Efficiency แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรม 2551 ดร. กิติกร จามรดุสิต
15 Eco – Industrial Estate นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์ www.mtpie.com/www/eco_industrial.html นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download www.ehwm.chula.ac.th/maptaphut/measurement.pdf
17 การดำเนินงานแก้ไขมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด download www.pcd.go.th/info_serv/pol_maptapoot_plan.html#s1 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
18 สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน download www.pcd.go.th/info_serv/pol_maptapoot_env2.html#s2 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
19 ผลการตรวจสุขภาพ 10,319 คน ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมกับโรงพยาบาลมาบตาพุดและโรงพยาบาลระยอง download ดร. นลินี ศรีพวง ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
20 จุดเริ่มต้นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download
21 ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่องปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด download สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักบริหารงานสารสนเทศ
22 อีโคทาวน์ เมืองนิเวศสู่สังคมที่ยั่งยืน  download ระพัพัฒน ภาสบุตร
23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแก้ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรม (2553) download
24 สถานการณ์แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  download ดร. นลินี ศรีพวง สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค
25 รายงานความคืบหน้า ผลการแก้ไขปัญหามลพิษและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดระยอง ภายใต้แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 (2553)  download การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
26 ระบบข้อมูลสารเคมีเพื่อการเริ่มต้นแก้ไขปัญหามลพิษมาบตาพุด (2553)  download รศ.ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=3&ID=25
27 รายงานประจำปี 2552 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28 การจัดการขั้นต้นเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในมาบตาพุด download รศ.ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=3&ID=24
29 การพัฒนาระบบ CSR ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด (2553)  download ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
30 มาบตาพุด…..ถึงที่สุดจะไปทางไหน(กัน)   download ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ความรับผิดชอบต่อสังคมของุรกิจในฐานะบรรทัดฐานทางสังคมในบริบทโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษานิคมมาบตาพุด  download เพ็ญนภา ดีชัยยะ วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
32 ผลงานบริการสังคม ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง (2007)  download รายงานประจำปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
33 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (2551)  download รายงานประจำปี 2551บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
34 แก้ปัญหามาบตาพุด พิสูจน์ CSR ของจริง  download สุวัฒน์ ทองธนากุล ผู้จัดการรายสัปดาห์ วันที่ 13-19 กันยายน 2553
35 Eastern Seaboard Development Plan Impact Evaluation : Project Summary  download http://www.jica.go.jp/english/operations/evaluation/oda_loan/post/2000/pdf/01-01.pdf JICA
36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 download นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และนายธานินทร์ ผะเอม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
37 รายงานการศึกษาเบื้องต้นประชากรแฝงในพื้นที่จังหวัดระยอง download สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
38 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) เทศบาลเมืองมาบตาพุด download กองวิชาการและแผนงานเทศบาล        มาบตาพุด
39 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด (พ.ศ. 2554-2558) download กองวิชาการและแผนงานเทศบาล        มาบตาพุด
40 ประมวลมติคณะรัฐมนตรีมาบตาพุด  download www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/mabtapud_spt.pdf สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
41 ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด  download www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/mabtapud.pdf สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42 แนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง  download e-Industry Focus สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
43 กลุ่ม ปตท. เดินหน้าร่วมแก้ปัญหามลพิษที่มาบตาพุต จังหวัดระยองdownload PTT Group
44 การดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้านโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง download นพ. ชาติวุฒิ จำจด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
45 ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพในเขต ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง download นพ. ชาติวุฒิ จำจด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
46 เอกสารสรุปย่อโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด  download สำนักงานประสานงานเครือข่าย: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
47 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดจากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนdownload โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
48 แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด  download ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
49 ผังเมืองรวมมาบตาพุด download ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
50 รายงานสถาการณ์มลพิษในเขตมาบตาพุด และศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  download ผศ.ดร.ชัยยน ประดิษฐ์ศิลป์ และคณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
51 เหตุเกิดที่ มาบตาพุด download รศ.พญ. พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ กรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา
52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะdownload ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
53 ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download
54 รายงานสถานการณ์มลพิษในเขตมาบตาพุดและศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา download ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ
55 การสำรวจและติดตามการปนเปื้อนสารมลพิษในดินและน้ำใต้ดินเพื่อใช้เฝ้าระวังการประกอบการที่มีความเสี่ยง download กรมโรงงานอุตสาหกรรม
56 การปนเปื้อนสารมลพิษในดิน download ส่วนมลพิษดิน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
57 ผลการสำรวจความผิดปกติของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในจังหวัดระยอง download รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 มลพิษ..สุขภาพ..และอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด download เดชรัต สุขกำเนิด ศุภกิจ นันทะวรการ วิภวา ชื่นชิต มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
59 มาตรการทางกฏหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด download สงกรานต์  ป้องบุญจันทร์ โครงการนิติกรรมสิ่งแวดล้อม
60 แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 download นางเรดี  ประเสริฐเจริญสุข
นางสาวเกศินี  แกว่นเจริญ
นางสาวแก้วตา  ธัมอิน
นางสานอภิญญา  ทะวิลัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
61 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551 download กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply