ความก้าวหน้าของโครงการ

ข้อมูลสำหรับนักวิจัย ขอให้สมัครสมาชิก website เพื่อใช้สำหรับ เข้าดูข้อมูลสำหรับนักวิจัยในโครงการเท่านั้น

รายงานความก้าวหน้า โครงการ (Progress Report 2) สารสนเทศเพื่อการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภาคประชาชน

DOWNLOAD
ปก MTP
คำนำ
สารบัญ
chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก. ตารางแสดงความอันตรายของสารพิษตามระบบ GHS
ภาคผนวก ข ตารางแสดงสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดด้านการก่อให้เกิดอันตรายและวิธีแก้ไข
ภาคผนวก ค.สรุปสุขภาพ
ภาคผนวก ง.อีโคทาวน์ เมืองนิเวศสู่สังคมที่ยั่งยืน

สมัครสมาชิก

Leave a Reply