หน่วยงานสนับสนุน

แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)

http://www.tuhpp.org/about_en.php

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PPSI)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

PPSI

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (Public Policy Studies Institute หรือ PPSI)           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.ppsi-cmu.org) เป็นสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ โดยเป็นเป็นสถาบันสมทบของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นสถาบันหลักในการเริ่มดำเนินงานตามแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี หรือ นสธ. (TUHPP) เป็นศูนย์กลางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆในภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป

View page »

นสธ.

แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี หรือ นสธ. (Thai Universities for Healthy Public Policies หรือ TUHPP)               (www.tuhpp.net) เป็นแผนงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลุ่มศึกษานโยบายสาธารณะในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งอาจนำไปสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันศึกษาและพัฒนานโยบายสาธารณะต่อไป โดยพันธกิจหลักที่สำคัญของแผนงานคือ การสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาวิจัยเชิงระบบและวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีของสังคม และการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ

View page »

สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (www.thaihealth.or.th)            เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยได้รับรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี หน้าที่หลักของ สสส. คือ การสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา และสังคม เพื่อร่วมสร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่ สสส. สนับสนุนโครงการ แนวคิด การปฏิบัติใหม่เชิงสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง

View page »

Leave a Reply