«

»

Aug
09

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับมาบตาพุด

ชื่อเว็บไซต์ หน่วยงาน ที่ยู่เว็บไซต์
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.local.moi.go.th/infor_local.htm 
จำนวนประชากรและประชากรแยกรายอายุ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย :  http://203.113.86.149/hpstat9/inhouse.htm
ฐานข้อมูลรางวัลพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th/kpiaward/
ดัชนีคุณภาพชีวิต กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://socialindex.m-society.go.th/live/ 
บริการข้อมูล: ค้นหาข้อมูลสถิติ รายจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/province-th.htm
จังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง http://123.242.173.4/v2/
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด http://www.maptaphutcity.go.th/index.php
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.ieat.go.th/ieat/index.php
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.mtpie.com/www/index.php
ศูนย์ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://emc2.dyndns.info:4080/default.aspx
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (ศสอ) ภาคีความร่วมมือของ 5 มหาวิทยาลัย โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 4 แห่ง www.ehwm.chula.ac.th/news/news_MTP.html
คณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ www.greenvoice-committee.org/index.html
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย www.cdd.go.th/
ข้อมูลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://203.170.239.248/innovation/
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม www.pcd.go.th/
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chemtrack.org/
โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลัอ www.measwatch.org/
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด www.mtpie.com/tha/web/emcc/factory/eia/show.php
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ แผนงานภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และความร่วม มือจากองค์กรภาคีต่างๆ www.hiso.or.th/hiso/center.php
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 http://nhsofront.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 http://www.hsri.or.th/
Environ Net รอบรู้เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.environNet.in.th 
คู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th/info_serv/hotline/ERG2008/ERG2008v4.htm
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย http://info.thailocaladmin.go.th/index.jsp
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพและมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง   http://www.rayonghealthandenvi.com/index.php
ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac-info.net/
แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และระบบการประเมินผลกระทบทาง สุขภาพ (HPP-HIA)   www.hpp-hia.or.th/
ข้อมูลสถิติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th/
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย www.tei.or.th/
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.envocc.org/html/
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)   www.nationalhealth.or.th/
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ http://eco-town.dpim.go.th
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.dmcr.go.th/dmcr2009/index.php
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.dmr.go.th/main.php?filename=index
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.dwr.go.th
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.dgr.go.th/home.php
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข www.anamai.moph.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   www.warehouse.mnre.go.th/mnre/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   www.most.go.th/main/
กระทรวงพลังงาน   www.energy.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม www.onep.go.th
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ศูนย์บริการข้อมูล (PIC) สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  www2.diw.go.th/PIC/law_01.html
เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย www.tei.or.th/maptaphut/index.htm
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/eia/page2/Index_EIA002.html
กลุ่มพิทักษ์อากาศสดชื่น มาบตาพุด ระยอง   http://maptaphut-news.blogspot.com/2010/09/blog-post_05.html
คนมาบตาพุด ระยอง Khon Maptaphut Rayong Khon Maptaphut http://khonmaptaphut.blogspot.com/
สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www2.diw.go.th/iwmb/customer.asp#
รายชื่อโรงงานที่ต้องประเมินความเสี่ยง จังหวัด ระยอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th/job4/Allfac_detail.asp?prov=21&provname=%C3%D0%C2%CD%A7
รายงานสุขภาพคนไทย 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th/partner/books_rec/21796
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.) http://ngocod.org/wp/?p=61
World Health Organization (WHO) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย www.who.int/en/
Environment Health National Institutes of Health (NIH) http://health.nih.gov/category/EnvironmentalHealth