«

»

Jun
09

จำนวนผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามความร้ายแรง พ.ศ. 2547 – 2551

จำนวนผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามความร้ายแรง พ.ศ. 2547 – 2551
สาเหตุ จำนวนผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 
2547 2548 2549 2550 2551
ตาย 22 26 14 16 15
ทุพพลภาพ 0 0 0 1 0
สูญเสียอวัยวะบางส่วน 75 80 95 85 83
หยุดงานเกิน 3 วัน 1,316 1,339 1,365 1,260 1,044
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 4,681 4,695 5,099 5,482 4,748
รวม 6,094 6,140 6,573 6,844 5,890
หมายเหตุ: ในข่ายกองทุนเงินทดแทน        
ที่มา:  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน