«

»

Jun
09

จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ และทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2552

จำนวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ และทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2552  
หมวดธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์1/ ทะเบียนนิติบุคคล2/
บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด รวมยอด
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 98 4 0 0 0 4
การประมง 0 0 1 0 0 1
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 0 1 0 0 0 1
การผลิต 0 46 17 0 2 65
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา 0 1 0 0 0 1
การก่อสร้าง 0 108 100 0 0 208
การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 1,666 120 88 0 0 208
โรงแรมและภัตตาคาร 0 14 4 0 0 18
การขนส่งสถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 0 21 20 0 0 41
ตัวกลางทางการเงิน 0 4 2 0 0 6
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 0 85 47 0 0 132
การบริหารราชการ และการป้องอกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคัมภาคบังคับ 0 0 0 0 0 0
การศึกษา 0 0 0 1 0 1
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 0 2 1 0 0 3
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 0 6 1 0 0 7
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 0 0 0 0 0 0
องค์การระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก 0 0 0 0 0 0
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0
รวมยอด 1,764 412 281 1 2 696
             
ที่มา:            
 1/  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง            
 2/  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง