«

»

Jun
11

จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 – 2552

 
ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ อัตราการเปลี่ยนแปลง
2550 2551 2552 2551 2552
การเกษตร 242 242 242
อาหาร 107 108 106 0.9 -1.9
เครื่องดื่ม 4 5 5 25.0
สิ่งทอ 19 19 19
เครื่องแต่งกาย 2 2 2
เครื่องหนัง 5 6 5 20.0 -16.7
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 102 103 103 1.0
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 32 32 32
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 18 18 19
สิ่งพิมพ์ 13 14 14 7.7
เคมี 133 136 136 2.3
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 15 16 16 6.7
ยาง 68 69 70 1.5 1.4
พลาสติก 102 111 109 8.8 -1.8
อโลหะ 80 85 86 6.3 1.2
โลหะ 28 28 28
ผลิตภัณฑ์โลหะ 197 206 211 4.6 2.4
เครื่องจักรกล 96 101 101 5.2
ไฟฟ้า 48 52 52 8.3
ขนส่ง 160 163 164 1.9 0.6
อื่น ๆ 230 255 261 10.9 2.4
รวมยอด 1,701 1,771 1,781 4.1 0.6
           
ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง