«

»

Jun
06

รายชื่อ 76 โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉางและจังหวัดระยอง

 

 หมายเหตุ:

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1     คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2    คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3    คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4    คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5     คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6     คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7     คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8     คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

*           รายชื่อโครงการอุตสาหกรรมที่ศาลปกครองสูงสุด อนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้

                อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ 74 โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยให้เหตุผลว่า โครงการเหล่านี้เริ่มดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรา 67 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 จึงถือว่าภาครัฐดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน โดยไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหามลพิษแต่อย่างใด มีเพียง 2 โครงการที่ไม่ผ่าน คือ โครงการโรงงานผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอน (ส่วนขยาย) ของบริษัท ทีโอซี ไกลคอน จำกัด ในเครือ บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) และโครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของ บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC) โดย ศาลให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ไปพิจารณาว่าเข้าข่ายโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงหรือไม่

                การที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้โครงการทั้ง 74 สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทำให้กลุ่มเครือข่ายประชาชนไม่พอใจ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง รวมทั้งมีหลายฝ่ายให้ความสำคัญและเข้าไปแก้ไขปัญหา