«

»

Jun
05

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดจากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนและผังเมืองเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ในปัจจุบัน  ได้แก่ 1) แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3  พ.ศ. 2547-2561   2) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และ 3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2546 และแก้ไข พ.ศซ 2548 และ พ.ศ. 2549 download