«

»

เม.ย.
27

ชุมชนตลาดมาบตาพุด

ข้อมูลทั่วไป

1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ชุมชนวัดมาบตาพุด
ทิศใต้       ติดต่อกับ ชุมชนวัดโสภณ
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ชุมชนบ้านล่าง
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ชุมชนอิสลาม

1.2  ประวัติชุมชนตลาดมาบตาพุด
เดิมเป็นชุมชนใหญ่ซึ่งมีพื้นที่เดียวกับชุมชนใกล้เคียง    ได้แก่  ชุมชนวัดมาบตาพุด เนื่องจากชุมชนตลาดมาบตาพุด  เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่ตั้งของตลาด  และภายหลังได้มีร้านค้ามาขายของอยู่เป็นจำนวนมาก  เมื่อมีการแบ่งแยกชุมชน  ชาวบ้านเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า              ตลาดมาบตาพุด  จนถึงปัจจุบัน

1.3  ข้อมูลประชากร
- จำนวนครัวเรือน  1,035  ครัวเรือน
- ประชากร  2,431  คน     ชาย  1,111  คน   หญิง  1,320  คน

อาชีพ
เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตตลาด  เป็นแหล่งชุมชน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว บางส่วนก็ไปทำงานในโรงงาน  หรือบริษัทเอกชนในพื้นที่

สภาพภูมิอากาศ
สภาพอากาศมีลักษณะร้อนชื้น

การศึกษา
ในบริเวณของชุมชนมีสถานศึกษาตั้งอยู่  คือ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด และสามารถเดินทางไปเรียนในโรงเรียนอื่นได้  ได้แก่  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ที่สามารถเดินทางไปศึกษาได้

ศาสนา
คนในชุมชนบ้านล่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงชุมชน คือ วัดมาบตาพุด และวัดโสภณ

ประเพณี
ชุมชนตลาดมาบตาพุด  ให้ความสำคัญในการจัดงานประพณีต่างๆ เช่น ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ , ประเพณีวันสงกรานต์ , วันพ่อ , วันแม่ , วันลอยกระทง เป็นการร่วมใจสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านประเพณีเหล่านี้ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานจนถึงปัจจุบัน

สาธารณสุข
การเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะซื้อยารับประทานเองตามร้านขายยาทั่วไป หรือเข้ารับการตรวจจากศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม  หรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมาบตาพุด  หรือโรงพยาบาลระยอง  เนื่องจากการเดินทางไปได้สะดวก

สาธารณูปโภค
การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ในบริเวณชุมชนบางส่วน  แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน
ไฟฟ้า ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ประปา การประปาในชุมชนต้องน้ำประปาของเขตอำเภอบ้านฉาง แต่บางบ้านก็ใช้น้ำบาดาล
ถนน ภายในชุมชนมีถนนและซอยที่ใช้ในการสัญจรในชุมชน คือ ถนนเนินพยอม ถนนวัดมาบตาพุด
การกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีรถจัดเก็บขยะของเทศบาล  มีถังขยะประจำอยู่แต่ละจุดกระจายกันไปในแต่ละบ้าน  ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลโดยตรง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด  ห่างจากสถานีประมาณ 1 กิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
คนในชุมชนมีฐานะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เป็นชุมชนที่ความเจริญเข้าถึง ประชาชนบางส่วนมีรายได้จาการทำการเกษตร และจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com