«

»

เม.ย.
27

ชุมชนชากลูกหญ้า

ข้อมูลทั่วไป

1.1 แผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน

ทิศเหนือ  จรด  ชุมชนหนองหวายโสม และชุมชนซอยคีรี
ทิศใต้       จรด  ชุมชนมาบชลูด
ทิศตะวันออก   จรด  ชุมชนตลาดห้วยโป่ง
ทิศตะวันตก   จรด  อบต.เนินกระปรอก  เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง

1.2  ประวัติชุมชนชากลูกหญ้า
เมื่อประมาณ 200 กว่าปีที่ผ่านมา  รุ่น ปู่ ย่า ได้มาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ รวมทั้งหมด 3 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1  บ้านชากลูกหญ้า  มี 6  หลังคาเรือน  กลุ่มที่ 2  บ้านชากกล้วย  มี 5 หลังคาเรือน กลุ่มที่ 3  บ้านหนองสุขดี  รวมทั้ง 3  กลุ่มเรียกว่า  บ้านชากลูกหญ้า  หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ประวัติของกลุ่มที่ 1  เมื่อมีคเข้ามาอยู่ก็มีการโค่นไม้ทำลาย สภาพต่อมาก็เป็นป่าชาก  เมื่อเป็นป่าชากพันธุ์หญ้าต่าง ๆ ก็เริ่มขึ้นหนาแน่น  พันธุ์หญ้าที่ขึ้นมากที่สุดก็คือ  หญ้าน้ำลึก  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  หญ้าเจ้าชู้  มีดอกเป็นพวงเหมือนหางกระรอกสูงประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร  เมล็ดลูกหญ้ายาวแหลม  เมื่อมีคนหรือสัตว์ผ่านไปมาในทุ่งหญ้า  เมล็ดจากลูกหญ้าจะติดไปกับกางเกง  หรือขนของสัตว์หญ้าจำพวกนี้จึงขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าหญ้าชนิดอื่น ชาวบ้านกลุ่มนี้จึงตั้งชื่อว่า  บ้านชากลูกหญ้า  มาจนถึงปัจจุบัน

1.3  ข้อมูลประชากร
- จำนวนครัวเรือน  1,994  ครัวเรือน
- ประชากร  2,864   คน    ชาย  1,525   คน หญิง  1,339  คน

อาชีพ
เป็นที่ราบลุ่ม  พื้นดินในชุมชนส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังและดินทราย  จึงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำให้คนในชุมชนส่วนใหญ่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกมันสำปะหลัง ปลูกสับปะรด เลี้ยงวัว  เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศ
อากาศมีลักษณะร้อนชื้น

การศึกษา
ในเขตชุมชนมีโรงเรียนตั้งอยู่ คือ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า  สอนตั้งแต่ชั้น ป.1  ถึงชั้น ป.6 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา ซึ่งในระดับปริญญา ยังมีน้อย

ศาสนา
คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดตั้งอยู่ในเขตของชุมชน คือ  วัดชากลูกหญ้า

ประเพณี
ชุมชนชากลูกหญ้า  ให้ความสำคัญในการจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ , ประเพณีวันสงกรานต์ , วันพ่อ , วันแม่ , วันลอยกระทง  เป็นการร่วมใจสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านประเพณีเหล่านี้ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานจนถึงปัจจุบัน

สาธารณสุข
การเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะซื้อยารับประทานเองตามร้านขายยาทั่วไป หรือเข้ารับการตรวจจากคลีนิก และเดินทางไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมาบตาพุด โรงพยาบาลบ้านฉาง และโรงพยาบาลระยอง

สาธารณูปโภค
การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ในบริเวณชุมชนบางส่วน  แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน
ไฟฟ้า ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ประปา การประปาในชุมชนต้องน้ำประปาของเขตอำเภอบ้านฉาง  บางครัวเรือนยังไม่มีน้ำประปาใช้  จึงต้องใช้น้ำบ่อ และบาดาล
ถนน ภายในชุมชนมีถนนและซอยที่ใช้ในการสัญจรในชุมชน คือ ถนนสุขุมวิท ถนนซอยมิตรประชา  ถนนซอยคีรี  ถนนซอยวัดชากลูกหญ้า  ถนนหลังโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
การกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีรถจัดเก็บขยะของเทศบาล  มีถังขยะประจำอยู่แต่ละจุดกระจายกันไปในแต่ละบ้าน  ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลโดยตรง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง ห่างจากสถานีประมาณ 3 กิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
คนในชุมชนมีฐานะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  เป็นชุมชนที่ความเจริญเข้าถึง ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยพอใจความเป็นอยู่ของตนเอง  จึงต้องหารายได้เสริมต่างๆ เช่นค้าขาย รับจ้างทั่วไปต่างๆ

การประกอบอาชีพ
อาชีพของชาวบ้านดั่งเดิม คือ การเกษตรกรรม เช่น ปลูกผัก  ทำสวนเลี้ยงวัว  ส่วนปัจจุบัน  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตมาบตาพุด  ทำให้มีการเข้าไปทำงานในโรงงานเหล่านั้น

ข้อมูลอื่นๆ
ชุมชนชากลูกหญ้า  มีคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 คน คณะกรรมการชุมชน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อทำหน้าที่บริหารงานชุมชน เป็นผู้นำชุมชน ร่วมมือกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้  และได้รับแต่งตั้งจากเทศบาลเมื่อ  ปี พ.ศ.2551    มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อคณะกรรมชุมชนชากลูกหญ้า

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. นายเสียน  พรหมศร ประธานชุมชน 439 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง 089-4050182
2. นายสุเมธ  คณฑา รองประธาน 6/12 ถ.ชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง 081-6636646
3. นายฤหัส  คำตรง เลขานุการ 11/3 ถ.ชากกลาง-มิตรประชา 081-2950232
4. นายสินชัย  พรหมศร กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกัน 439 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง 089-2445889
5. นายทวัฒ  มีมาก กรรมการฝ่ายคลัง 469 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง 081-2092833
6. นายพัชรี  ดิษฐ์เย็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 423/18 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง 086-8168957
7. นายภิรมย์  อันล้ำเลิศ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 1 ซ.ราษฎร์นิยม 1 ต.ห้วยโป่ง 081-5755211
8. นางกาญจนา  ผ่อนเจริญ กรรมการฝ่ายพัฒนา 5/2 ซ.ซากกล้วย ถ.ชากกลาง-มิตรประชา 086-0863156
9. นายชำนาญ  เนินอุไร กรรมการฝ่ายศึกษา 413/3 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง 089-0968800
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com