Category Archive: บทความเกี่ยวข้องกับมาบตาพุด

Jun
10

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด (ชุดความรู้วิเคาระห์ช่องว่างนโยบาย) download

Jun
05

ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download

Jun
05

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) download

Jun
05

เหตุเกิดที่ มาบตาพุด

เหตุเกิดที่ มาบตาพุด รศ.พญ. พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ กรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา download

Jun
05

ผังเมืองรวมมาบตาพุด

การนำเสนอต่อไปนี้  เราพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด  ซึ่งเราจะนำเสนอผลและข้อค้นพบจาการศึกษาโดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับผังเมือง และสุดท้ายจะเป็นเรื่ององการแนะนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผังเมือง  download

Jun
05

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดจากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนและผังเมืองเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ในปัจจุบัน  ได้แก่ 1) แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3  พ.ศ. 2547-2561   2) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และ 3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2546 และแก้ไข พ.ศซ 2548 และ พ.ศ. 2549 download