Category Archive: ด้านสิ่งแวดล้อม

Jun
10

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด (ชุดความรู้วิเคาระห์ช่องว่างนโยบาย) download

Jun
05

ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download

Jun
05

เหตุเกิดที่ มาบตาพุด

เหตุเกิดที่ มาบตาพุด รศ.พญ. พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ กรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา download

Jun
05

ผังเมืองรวมมาบตาพุด

การนำเสนอต่อไปนี้  เราพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด  ซึ่งเราจะนำเสนอผลและข้อค้นพบจาการศึกษาโดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับผังเมือง และสุดท้ายจะเป็นเรื่ององการแนะนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผังเมือง  download

Jun
05

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดจากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนและผังเมืองเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ในปัจจุบัน  ได้แก่ 1) แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3  พ.ศ. 2547-2561   2) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และ 3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2546 และแก้ไข พ.ศซ 2548 และ พ.ศ. 2549 download

Jun
05

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด

เอกสารสรุปย่อโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด   download  

Apr
21

“ศัพท์บัญญัติ และนิยามสิ่งแวดล้อม”

Apr
21

อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมของไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์ : อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมของไทย โดย กฤติยาพร  วงษา สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

Apr
21

Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม : แนวคิด หลักการ และกฎหมาย

ชุดความรู้เกี่ยวกับนโยบายสารณะด้านสิ่งแวดล้อม Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม : แนวคิด  หลักการ และกฎหมาย ผู้เรียบเรียง  ยุวดี  คาดการณ์ไกล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อนโยบายสาธารณะที่ดี (นศธ) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะที่ดี  มาหวิทยาลัยเชียงใหม่

Apr
21

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย:การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย:การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Apr
21

เครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุดความรู้นโยบายสาธารณะ เครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์  ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด  และ รองศาสตราจารย์  ดร.กอบกุล  รายะนาคร

Apr
21

Top 10 Environmental Disasters

นิตยสาร TIME ได้สรุปเหตุการณ์มหาวิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ 10 เหตุการณ์ไว้ดังนี้

Apr
20

อีโคทาวน์ เมืองนิเวศสู่สังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์อย่างมากมายโดยเฉพาะภายหลังการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำที่ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การแบ่งงานกันทำ(Division of Labor)  และการผลิตขนาดใหญ่(Mass Production) รวมทั้งการเดินหน้าสู่ทุนนิยมทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับวัตถุและเงินตราผนวกเข้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำลายพรมแดนระหว่างชาติต่างๆ

Dec
21

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Dec
21

3R and eco town

3R and eco town