Category Archive: ด้านสุขภาพ

Jun
06

ผลการตรวจสุขภาพ 10,319 คน ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมกับโรงพยาบาลมาบตาพุดและโรงพยาบาลระยอง  ดร. นลินี  ศรีพวง  ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง  17 พฤศจิกายน. 2553 download

Jun
06

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ข้อมูลสาธารณสุขได้รับจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพรวมเรื่องการสาธารณสุขจังหวัดระยอง

Jun
06

รายชื่อ 76 โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉางและจังหวัดระยอง

Apr
23

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด และใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ดังนี้