Category Archive: ด้านสิ่งแวดล้อม

Jun
12

ภาพ : ปัญหาต่าง ๆ

Jun
09

อุบัติภัยจากวัตถุเคมี

                จากการศึกษาพบว่ามีอุบัติภัยจากวัตถุเคมีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง จำนวนมาก วัตถุเคมีที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟ/น้ำมัน แอมโนเนีย ด่างเข้มข้น ไนโตรเจน กรด ก๊าซพิษจากกรด และอื่นๆ สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย กากของเสีย และสารเคมีอื่น ๆ ดังข้อมูลสรุปตามตาราง อย่างไรก็ตามเมื่อดูจำนวนอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 30 ปี มีการจดบันทึกที่เป็นทางการเพียง 37 ราย แต่เมื่อดูรายละเอียดผลเสียหายยังอยู่ในระดับต่ำ และไม่ร้ายแรง ซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีความรุนแรง 

Jun
05

อุบัติภัยจากวัตถุเคมีบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง

อุบัติภัยจากวัตถุเคมีบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง

Jun
05

สารเคมีที่เกี่ยวข้อง

สารเคมีที่เกี่ยวข้อง สารเคมีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการจำแนกสารเคมีตามลักษณะอันตราย ปริมาณสารเคมีที่เก็บ ที่ใช้ สารเคมีที่พบในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด  สารเคมีที่พบในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Jun
05

ตารางแสดงสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดด้านการก่อให้เกิดอันตรายและวิธีการแก้ไข

ภาคผนวก ข. ตารางแสดงสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม

Jun
05

ตารางแสดงความอันตรายของสารพิษตามระบบ GHS

ภาคผนวก ก. ตารางแสดงความอันตรายของสารพิษตามระบบ GHS

Jun
05

มาบตาพุดจากอดีตถึงวันนี้

มาบตาพุดจากอดีตถึงวันนี้                          พื้นที่มาบตาพุดนั้นเดิมทีเป็นพื้นที่ติดทะเลซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น ปลา หอย หรือสัตว์น้ำอื่นๆ แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีดินปนทรายแต่ก็สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น มะม่วง มันสำปะหลัง สับปะรด อ้อยรวมทั้งการทำนาได้อย่างดี ดังนั้นอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนมาบตาพุดจึงสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลักคือ อาชีพค้าขาย อาชีพประมง และอาชีพเกษตรกร