Category Archive: เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

Jun
10

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย : การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด (ชุดความรู้วิเคาระห์ช่องว่างนโยบาย) download

Jun
09

ขยะกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

ขยะกับการเติบโตของอุตสาหกรรม การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงส่งผลให้การผลิตขยายตัวเท่านั้นหากแต่ยังส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคด้วยเช่นกันแม้การขยายตัวดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการดารงชีวิตมากขึ้นก็ตามแต่ปัญหาสาคัญที่ตามมาพร้อมกับการขยายตัว download

Jun
05

ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด download

Jun
05

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) download

Jun
05

เหตุเกิดที่ มาบตาพุด

เหตุเกิดที่ มาบตาพุด รศ.พญ. พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ กรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา download

Jun
05

ผังเมืองรวมมาบตาพุด

การนำเสนอต่อไปนี้  เราพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด  ซึ่งเราจะนำเสนอผลและข้อค้นพบจาการศึกษาโดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับผังเมือง และสุดท้ายจะเป็นเรื่ององการแนะนำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผังเมือง  download

Jun
05

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดจากปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนและผังเมืองเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ในปัจจุบัน  ได้แก่ 1) แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3  พ.ศ. 2547-2561   2) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และ 3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2546 และแก้ไข พ.ศซ 2548 และ พ.ศ. 2549 download

Jun
05

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด

เอกสารสรุปย่อโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด   download  

Apr
24

สารเคมีที่เกี่ยวข้อง

                ข้อมูลประเมินกากอุตสาหกรรมของโรงงาน รายอำเภอ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมของแยกตามรายชื่อตามอำเภอ (http://reg.diw.go.th/factory/tumbol.asp) สามารถสรุป ได้ดังนี้

Apr
21

“ศัพท์บัญญัติ และนิยามสิ่งแวดล้อม”

Apr
21

อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมของไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์ : อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมของไทย โดย กฤติยาพร  วงษา สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

Apr
21

Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม : แนวคิด หลักการ และกฎหมาย

ชุดความรู้เกี่ยวกับนโยบายสารณะด้านสิ่งแวดล้อม Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม : แนวคิด  หลักการ และกฎหมาย ผู้เรียบเรียง  ยุวดี  คาดการณ์ไกล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อนโยบายสาธารณะที่ดี (นศธ) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะที่ดี  มาหวิทยาลัยเชียงใหม่

Apr
21

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย:การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย:การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Apr
21

เครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุดความรู้นโยบายสาธารณะ เครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์  ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด  และ รองศาสตราจารย์  ดร.กอบกุล  รายะนาคร

Apr
21

Top 10 Environmental Disasters

นิตยสาร TIME ได้สรุปเหตุการณ์มหาวิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ 10 เหตุการณ์ไว้ดังนี้

Older posts «