Category Archive: ปัญหาในพื้นที่มาบตาพุด

Jun
12

ภาพ : ปัญหาต่าง ๆ

Jun
09

อุบัติภัยจากวัตถุเคมี

                จากการศึกษาพบว่ามีอุบัติภัยจากวัตถุเคมีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง จำนวนมาก วัตถุเคมีที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟ/น้ำมัน แอมโนเนีย ด่างเข้มข้น ไนโตรเจน กรด ก๊าซพิษจากกรด และอื่นๆ สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย กากของเสีย และสารเคมีอื่น ๆ ดังข้อมูลสรุปตามตาราง อย่างไรก็ตามเมื่อดูจำนวนอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 30 ปี มีการจดบันทึกที่เป็นทางการเพียง 37 ราย แต่เมื่อดูรายละเอียดผลเสียหายยังอยู่ในระดับต่ำ และไม่ร้ายแรง ซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีความรุนแรง 

Jun
06

ผลการตรวจสุขภาพ 10,319 คน ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมกับโรงพยาบาลมาบตาพุดและโรงพยาบาลระยอง  ดร. นลินี  ศรีพวง  ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง  17 พฤศจิกายน. 2553 download

Jun
06

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ข้อมูลสาธารณสุขได้รับจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพรวมเรื่องการสาธารณสุขจังหวัดระยอง

Jun
06

รายชื่อ 76 โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉางและจังหวัดระยอง

Jun
05

อุบัติภัยจากวัตถุเคมีบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง

อุบัติภัยจากวัตถุเคมีบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง

Jun
05

สารเคมีที่เกี่ยวข้อง

สารเคมีที่เกี่ยวข้อง สารเคมีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการจำแนกสารเคมีตามลักษณะอันตราย ปริมาณสารเคมีที่เก็บ ที่ใช้ สารเคมีที่พบในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด  สารเคมีที่พบในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Jun
05

ตารางแสดงสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดด้านการก่อให้เกิดอันตรายและวิธีการแก้ไข

ภาคผนวก ข. ตารางแสดงสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม

Jun
05

ตารางแสดงความอันตรายของสารพิษตามระบบ GHS

ภาคผนวก ก. ตารางแสดงความอันตรายของสารพิษตามระบบ GHS

Jun
05

มาบตาพุดจากอดีตถึงวันนี้

มาบตาพุดจากอดีตถึงวันนี้                          พื้นที่มาบตาพุดนั้นเดิมทีเป็นพื้นที่ติดทะเลซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น ปลา หอย หรือสัตว์น้ำอื่นๆ แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีดินปนทรายแต่ก็สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น มะม่วง มันสำปะหลัง สับปะรด อ้อยรวมทั้งการทำนาได้อย่างดี ดังนั้นอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนมาบตาพุดจึงสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลักคือ อาชีพค้าขาย อาชีพประมง และอาชีพเกษตรกร

Apr
23

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด และใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถลำดับเหตุการณ์ปัญหามลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ดังนี้