Category Archive: นโยบายการพัฒนา

Jun
09

เขตควบคุมมลพิษ

เขตควบคุมมลพิษ วันที่ 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครอง จังหวัดระยองมีคำสั่งให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่นิคมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เนื่องจากมีเอกสารรายงานทางวิชาการจำนวนมากแสดงให้เห็นว่ามีมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และ มลพิษจากขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ในพื้นที่มาบตาพุดตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตำบลบ้านฉาง ตำบลวังจันทร์ เอกสารที่สำคัญได้แก่

Jun
09

การแก้ปัญหามลพิษที่มาบตาพุด ของภาคเอกชน

การแก้ปัญหามลพิษที่มาบตาพุด ของภาคเอกชน              เขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้นจึงมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ท่าเรือน้ำลึก จากเงินลงทุนจำนวนมากของภาครัฐ ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติ จำนวนโรงงานในเขตมาบตาพุด และประชากรที่เข้ามาทำงาน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็นต้นมา กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้เรียกร้อง จนรัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ และได้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหามลพิษ และสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจัง

Jun
09

โรงงานที่ส่งแผนการลดมลพิษประเภทต่างๆ

Jun
09

แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด (เพิ่มเติม)

แผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด (เพิ่มเติม)               คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดเพิ่มเติม ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 255.72565 ล้านบาท จากงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดทำรายละเอียดโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง โครงการแก้ไขปัญหาจำนวน 15 โครงการ แสดงในตารางที่ 1

Jun
09

รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามาบตาพุด

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง โดยขาดการควบคุมการปล่อยมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล ประกอบกับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมจากในระยะแรกปี พ.ศ. 2527 ที่มีการเวนคืนที่ดินประมาณ 8,000 ไร่ (เป็นท่าเรือน้ำลึกและพื้นที่อุตสาหกรรมประมาณ 6,500 ไร่ และเป็นพื้นที่พักอาศัยประมาณ 1,500 ไร่) จนกระทั่งผังเมืองรวมมาบตาพุด พ.ศ. 2546 มีการกำหนดพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมประมาณ 44,000 ไร่ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จริงประมาณ 19,000 ไร่ โดยมีการเปลี่ยนการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยให้เป็นประเภทอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ซึ่งเดิมเคยกำหนดเป็นเขตกันชนในมาบตาพุดหายไป นำไปสู่ปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม อุบัติภัยจากการรั่วไหลของสารเคมี การขาดความเชื่อมั่นของประชาชน และการยื่นฟ้องของภาคประชาชนต่อศาลปกครอง ปัจจุบันพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ประสบปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกายภาพ ที่สำคัญดังนี้

Jun
09

สรุปมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด

Jun
08

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด (พ.ศ.2554-2558) กองวชาการแลละแผน  เทศบาลเมืองมาบตาพุด download

Jun
08

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองมาบตาพุด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) เทศบาลเมืองมาบตาพุด กองวิชาการและแผน เทศบาลเมืองมาบตาพุด download

Jun
07

บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานแผนลด VOCs 24 กันยายน 2553 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) download

Jun
07

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จ้ากัด (มหาชน) ข้อมูลทั่วไป -มาตรการลด และควบคุมสาร TVOC -ข้อมูลการขนถ่านผลิตภัณฑ์ประเภทน้้ามันเบา -การจัดท้าบัญชีTVOC -ข้อมูลการหยุดกระบวนการผลิตฉุกเฉิน -แผนการหยุดซ่อมบ้ารุงรักษาถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ -ขั้นตอนการหยุดซ่อมบ้ารุงรักษาถัง download

Jun
07

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการลดและควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  จำดัก (มหาชน) วันที่ 23 กันยายน 2553 download

Jun
07

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

บริษัท ทีโอซี  ไกลคอล จำกัด โครงการจัดทำบัญชีสารอินทรีย์ระเหยง่าย download

Jun
07

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

มาตรการลดและควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 22 กันยายน 2553 download

Jun
06

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ

รายชื่อโรงงานกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2551

Jun
06

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น  จำกัด (มหาชน) download

Older posts «