Category Archive: ภาคเอกชน

Jun
09

การแก้ปัญหามลพิษที่มาบตาพุด ของภาคเอกชน

การแก้ปัญหามลพิษที่มาบตาพุด ของภาคเอกชน              เขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้นจึงมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ท่าเรือน้ำลึก จากเงินลงทุนจำนวนมากของภาครัฐ ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติ จำนวนโรงงานในเขตมาบตาพุด และประชากรที่เข้ามาทำงาน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็นต้นมา กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้เรียกร้อง จนรัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ และได้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหามลพิษ และสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจัง

Jun
09

โรงงานที่ส่งแผนการลดมลพิษประเภทต่างๆ

Jun
07

บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานแผนลด VOCs 24 กันยายน 2553 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) download

Jun
07

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จ้ากัด (มหาชน) ข้อมูลทั่วไป -มาตรการลด และควบคุมสาร TVOC -ข้อมูลการขนถ่านผลิตภัณฑ์ประเภทน้้ามันเบา -การจัดท้าบัญชีTVOC -ข้อมูลการหยุดกระบวนการผลิตฉุกเฉิน -แผนการหยุดซ่อมบ้ารุงรักษาถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ -ขั้นตอนการหยุดซ่อมบ้ารุงรักษาถัง download

Jun
07

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการลดและควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  จำดัก (มหาชน) วันที่ 23 กันยายน 2553 download

Jun
07

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

บริษัท ทีโอซี  ไกลคอล จำกัด โครงการจัดทำบัญชีสารอินทรีย์ระเหยง่าย download

Jun
07

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

มาตรการลดและควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 22 กันยายน 2553 download

Jun
06

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น  จำกัด (มหาชน) download

Jun
06

บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด

VOCs Management System บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 10 ก.ค. 2553 download