Veeraphong

Author's details

Name: pongpith
Date registered: July 28, 2010

Latest posts

  1. CSR (Corporate Social Responsibility) — July 28, 2011
  2. สารคดีเกี่ยวกับ มาบตาพุด โดย นสธ. — April 19, 2011
  3. Eco Town ในประเทศ ญี่ปุ่น — December 16, 2010
  4. แผนอีโคทาวน์ของแต่ละท้องถิ่น — December 16, 2010
  5. แนวทางการพัฒนาอีโคทาวน์ในญี่ปุ่น — December 16, 2010

Author's posts listings

Jul
28

CSR (Corporate Social Responsibility)

หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก  หนังสือ เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility Guideline คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ได้ให้หลักสำคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ซึ่งควรอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเองและขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคมด้วยโดยอ้างอิงจากกลต.สามารถแบ่งเเนวปฏิบัติในเรื่อง CSR ได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้

Apr
19

สารคดีเกี่ยวกับ มาบตาพุด โดย นสธ.

Dec
16

Eco Town ในประเทศ ญี่ปุ่น

รายงานเกี่ยวกับ Eco-Town ในประเทศ ญี่ปุ่นDOWNLOAD

Dec
16

แผนอีโคทาวน์ของแต่ละท้องถิ่น

แผนอีโคทาว์นของแต่ละท้องถิ่นที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางนั้นจะแตกต่างกันไปตามบริบทของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละท้องถิ่นโดย เมจิ ยาสุฮิโร และ ฮิโรมิ ( Meiji, Yasuhiro, and Hiromi 2004) ได้จำแนกประเภทของอีโคทาวน์ออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ

Dec
16

แนวทางการพัฒนาอีโคทาวน์ในญี่ปุ่น

แนวทางการพัฒนาอีโคทาวน์ในญี่ปุ่นนั้นได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่สำคัญ ได้แก่       รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น คนในท้องถิ่นหรือชุมชนและองค์กรเอกชน บริษัทเอกชน และ         สถาบันการศึกษา

Dec
16

ความเป็นมาของอีโคทาวน์ในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาประเทศหนึ่งในโลกที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจโดยแม้ญี่ปุ่นจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่แพ้สงครามแต่สิ่งที่ทำให้ชาวโลกยอมรับก็คือความสามารถของญี่ปุ่นในการฟื้นฟูประเทศได้อย่างดียิ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา

Dec
16

อีโคทาวน์ เมืองนิเวศน์สู่สังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์อย่างมากมายโดยเฉพาะภายหลังการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำที่ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การแบ่งงานกันทำ(Division of Labor)  และการผลิตขนาดใหญ่ (Mass Production) รวมทั้งการมุ่งเน้นด้านทุนนิยมทางเศรษฐกิจ

Sep
10

MOU มาบตาพุด แสงที่ปลายอุโมงค์ของคนระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ได้ร่วมมือกับอีก 6 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่มาบตาพุด โดยมี ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการแผนงาน นสธ. เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว